Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Postaw na siebie (2008)

Od 01.04.2008 do 31.12.2008 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt „Postaw na siebie”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Głównym celem projektu był wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Wsparciem zostały objęte przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia, kobiety, które w powiecie kluczborskim stanowią większość bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Celami szczegółowymi projektu były: rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu, przygotowania zawodowego i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy i wzmocnieniu wiary w siebie oraz wsparcie udzielane przez pośredników pracy, którzy będą pomagać bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

Grupy docelowe:

-osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni.

 

Projektem zostało objętych 361 osób (208 kobiet oraz 153 mężczyzn), w tym:

97 osób długotrwale bezrobotnych,

172 osoby z terenów wiejskich,

184 osoby do 25 roku życia oraz

16 osób powyżej 55 roku życia.

 

Rezultaty projektu:

307 osób zakończyło udział w projekcie (182 kobiety i 125 mężczyzn), w tym:

154 osoby do 25 roku życia,

67 osób do 25 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie,

6 osób niepełnosprawnych,

87 osób długotrwale bezrobotnych,

151 osób z terenów wiejskich oraz

23 osoby powyżej 50 roku życia.

 

  • 154 osoby wzięły udział w odbywaniu stażu u pracodawcy, 126 osób zakończyło staż zgodnie z planem, a 58 osób podjęło zatrudnienie po tej formie wsparcia.
  • 44 osoby zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, 35 osób ukończyło udział w pracach interwencyjnych zgodnie z planem, 12 osób podjęło dalsze zatrudnienie.
  • 72 osoby wzięły udział w odbywaniu przygotowania zawodowego, 57 osób ukończyło tę formę wsparcia zgodnie z planem, a 33 osoby podjęły zatrudnienie.
  • 71 osób wzięło udział w szkoleniach, 69 osób zakończyło szkolenia zgodnie z planem, a 18 osób podjęło zatrudnienie po ich ukończeniu.
  • 20 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
  • W sumie 141 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie.

 

wartość projektu: 1 964 799,30 zł

wydatkowano: 1 779 250,58 zł + 116 107,22 zł (wkład prywatny pracodawców w przypadku prac interwencyjnych)

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 13:07:19)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 13:28:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/postaw-na-siebie-(2008)/229