Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Ochrona Danych Osobowych

image

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 22B, 46-200 Kluczbork reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail opkl@praca.gov.pl, telefonicznie pod numerem             77 447 13 35 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@pupkluczbork.pl.

 

3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, wypłacanie przyznanych świadczeń, zgłaszanie do ubezpieczeń osób bezrobotnych
i członków rodziny, wyrejestrowanie
z ewidencji urzędu, świadczenie usług rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń oraz możliwość skierowania do udziału np. w stażu, pracach interwencyjnych lub innych instrumentach rynku pracy w zależności od ustalonego profilu pomocy

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r.
  o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

 

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości

 

 

5 lat

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Rekrutacja pracowników

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Realizacja zgłoszonej w urzędzie krajowej oferty pracy, zawarcie umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac społecznie użytecznych lub innych instrumentów rynku pracy

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do ustawy

 

 

 

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do Ustawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

10 lat

Realizacja zadań ustawowych
w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

 

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

 

6. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, za wyjątkiem danych osobowych osób bezrobotnych, których dane będą przetwarzane w formie profilowania na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014r. poz. 631). Celem profilowania jest ustalenie odpowiedniego profilu pomocy na podstawie określenia dwóch zmiennych, tj. oddalenia bezrobotnego od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie ustalenie profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.

 

7. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

Strona dodana przez: Krystian Kwiatkowski (2018-06-13 14:02:33)
Zredagowana przez: Admin (2020-04-01 13:37:31)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Obowiązek Informacyjny (.pdf 386.95kB) 2018-06-13 386.95kB Plik: Obowiązek Informacyjny.pdf (386.95kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/ochrona-danych-osobowych/280