Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (I)

IMAGE

 

  Od 01.04.2015r. do 31.12.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pn:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (I)”

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim.

Uczestnikami projektu były osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), w tym:

- osoby długotrwale bezrobotne według definicji określonej przez Komisję Europejską (w wieku poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy, natomiast w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce oraz PO WER.

Zaplanowane działania:

W ramach projektu była realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja osób młodych, która opierała się na trzech elementach pomocy wskazanych w typach operacji w ramach Osi Prioryt. I Osoby młode na rynku pracy, tzn:

- ustaleniu profilu pomocy i przygotowaniu IPD w przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu nie posiadała aktualnego IPD,

- objęciu pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym,

- skierowaniu na staż lub szkolenie.

Głównym rezultatem projektu było uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 4 osoby bezrobotne oraz efektywność zatrudnieniowa:

- dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%,

- dla osób niepełnosprawnych - na poziomie co najmniej 17%,

- dla osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 35%,

- dla osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 36%.

 

Rezultaty:

  • 166 osób zostało skierowanych na staże
  • 146 osób zakończyło staż zgodnie z planem lub przerwało go z powodu podjęcia pracy
  • 17 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • 5 osób ukończyło szkolenia i zdobyło nowe kwalifikacje

 

Wartość projektu: 1 540 700,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 298 501,96 zł

Wydatkowano: 1 500 255,63 zł

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2015-04-20 14:29:28)
Zredagowana przez: Admin (2021-04-16 09:29:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kluczborskim-(i)/259