Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 83574
Agencje zatrudnienia 6557
Dokumenty do pobrania 43299
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22902
Wysokość świadczeń pieniężnych 9896
Ubezpieczenie zdrowotne 9461
Dodatek aktywizacyjny 9771
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20743
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6617
Zwrot kosztów przejazdu 5545
Zwrot kosztów zakwaterowania 4898
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5581
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7042
Pożyczka szkoleniowa 6164
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4242
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8871
Inne finansowe formy wsparcia 6230
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 7028
Bon na zasiedlenie 6104
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14624
Pośrednictwo pracy krajowe 4584
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4523
Poradnictwo zawodowe 5190
Szkolenia 13101
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5767
Staże 12085
Prace interwencyjne 5934
Roboty publiczne 4721
Prace społecznie użyteczne 5696
Grant na telepracę 4971
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4663
Świadczenie aktywizacyjne 5243
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6046
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 4641
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5185
Program aktywizacja i integracja 5771
Bon stażowy 6963
Bon szkoleniowy 5935
Bon zatrudnieniowy 5038
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9437
Przyznanie statusu bezrobotnego 6549
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5608
Utrata statusu bezrobotnego 5489
Utrata statusu poszukującego pracy 4412
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 6624
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8877
Prawa bezrobotnych 8573
Prawa poszukujących pracy 4971
Obowiązki bezrobotnych 6205
Obowiązki poszukujących pracy 4998
Rejestracja bezrobotnych 36750
Rejestracja przez Internet 15660
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6698
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 35635
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 14775
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5081
Rejestracja poszukujących pracy 10013
Rejestracja przez Internet 13604
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4615
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5786
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4736
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 3296
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 54262
Dokumenty do pobrania 43539
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 20969
Pośrednictwo pracy krajowe 4243
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5169
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4067
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5191
Fundusz szkoleniowy 6476
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4769
Staże 18708
Prace interwencyjne 5113
Roboty publiczne 5394
Prace społecznie użyteczne 5663
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10893
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4697
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5280
Zwolnienia grupowe 4487
Wysokość świadczeń pieniężnych 6264
Grant na telepracę 5085
Świadczenie aktywizacyjne 4461
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 7331
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 4470
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 6022
Bon stażowy 5884
Bon zatrudnieniowy 4835
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12577
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5286
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 6497
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4256
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców 726
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4207
Opłaty 6035
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 768
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5532
Tryb postępowania 4510
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4328
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 3770
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4689
Zezwolenia na pracę sezonową 699
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 2526
EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej 6161
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5176
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4577
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4689
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5537
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4154
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4855
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4327
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4177
Zgłoszenie oferty pracy 13192
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 10114
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 7539
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6323
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 15049
Minimalne wynagrodzenie 8852
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5176
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 5204
Sprawozdania z działalności Urzędu 8048
Statystyka lokalna 1905
2022 397
2021 1137
2020 2048
2019 2997
2018 2510
2017 2483
2016 2264
2015 1879
2014 1766
2013 1971
2012 1862
2011 1860
2010 2354
2009 1753
2008 1837
2007 2261
2006 1865
2005 1813
2004 1821
2003 2115
2002 1825
2001 1974
2000 1998
Stopa bezrobocia rejestrowanego 1495
Zasiłek dla bezrobotnych 8281
COVID-19 3117
Deklaracja dostępności 1625
Kontakt do urzędu pracy 100324
Ochrona Danych Osobowych 7461
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8095
Programy ze środków Funduszu Pracy 9614
Programy realizowane 6229
Program Regionalny 3672
Programy zakończone 4956
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3996
Roboty publiczne (2016) 4157
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 3461
Staże (2016) 5068
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 3402
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 4334
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4743
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6932
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 6209
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 7441
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 7378
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3897
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4754
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 6506
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 5633
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 4666
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 6334
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 6590
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 8510
Krok do przodu (2012) 4757