Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 81394
Agencje zatrudnienia 6186
Dokumenty do pobrania 40370
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22057
Wysokość świadczeń pieniężnych 9440
Zasiłek dla bezrobotnych 13795
Ubezpieczenie zdrowotne 8860
Dodatek aktywizacyjny 9334
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 19251
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6265
Zwrot kosztów przejazdu 5233
Zwrot kosztów zakwaterowania 4632
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5287
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6703
Pożyczka szkoleniowa 5863
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3974
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8370
Inne finansowe formy wsparcia 5905
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 6697
Bon na zasiedlenie 5804
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13980
Pośrednictwo pracy krajowe 4333
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4254
Poradnictwo zawodowe 4915
Szkolenia 12597
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5454
Staże 11169
Prace interwencyjne 5527
Roboty publiczne 4388
Prace społecznie użyteczne 5405
Grant na telepracę 4683
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4377
Świadczenie aktywizacyjne 4965
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5722
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 4369
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4892
Program aktywizacja i integracja 5516
Bon stażowy 6634
Bon szkoleniowy 5570
Bon zatrudnieniowy 4742
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9039
Przyznanie statusu bezrobotnego 6151
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5315
Utrata statusu bezrobotnego 5083
Utrata statusu poszukującego pracy 4164
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 6278
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8434
Prawa bezrobotnych 8100
Prawa poszukujących pracy 4683
Obowiązki bezrobotnych 5886
Obowiązki poszukujących pracy 4694
Rejestracja bezrobotnych 35214
Rejestracja przez Internet 14981
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6411
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 33555
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 13465
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4813
Rejestracja poszukujących pracy 9607
Rejestracja przez Internet 13113
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4341
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5521
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4473
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 2332
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 52360
Dokumenty do pobrania 41060
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 20020
Pośrednictwo pracy krajowe 3981
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4873
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3826
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4863
Fundusz szkoleniowy 6083
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4296
Staże 18282
Prace interwencyjne 4848
Roboty publiczne 4972
Prace społecznie użyteczne 5311
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10419
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4436
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4998
Zwolnienia grupowe 4212
Wysokość świadczeń pieniężnych 5961
Grant na telepracę 4819
Świadczenie aktywizacyjne 4200
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 7008
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 4216
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5707
Bon stażowy 5541
Bon zatrudnieniowy 4466
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11899
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4915
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 6046
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3992
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców 342
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3955
Opłaty 5608
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 327
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5120
Tryb postępowania 4250
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4066
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 3394
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4338
Zezwolenia na pracę sezonową 343
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 2246
Wymagane dokumenty 4656
EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej 5591
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4907
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4284
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4439
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5262
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3929
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4585
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4092
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3938
Zgłoszenie oferty pracy 12683
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 9755
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 7251
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6016
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 14117
Minimalne wynagrodzenie 8260
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4814
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 4847
Sprawozdania z działalności Urzędu 7497
Statystyka lokalna 1558
2022 34
2021 758
2020 1715
2019 2491
2018 1987
2017 1953
2016 1931
2015 1531
2014 1448
2013 1651
2012 1487
2011 1432
2010 1856
2009 1442
2008 1458
2007 1775
2006 1461
2005 1500
2004 1494
2003 1734
2002 1501
2001 1640
2000 1557
Stopa bezrobocia rejestrowanego 1035
Zarejestrowani bezrobotni 1271
Zasiłek dla bezrobotnych 7824
COVID-19 2687
Deklaracja dostępności 919
Kontakt do urzędu pracy 97088
Ochrona Danych Osobowych 6971
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7741
Programy ze środków Funduszu Pracy 9140
Programy realizowane