Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 77509
Agencje zatrudnienia 5754
Dokumenty do pobrania 34699
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20637
Wysokość świadczeń pieniężnych 8656
Zasiłek dla bezrobotnych 13095
Ubezpieczenie zdrowotne 7589
Dodatek aktywizacyjny 8729
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16498
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5631
Zwrot kosztów przejazdu 4840
Zwrot kosztów zakwaterowania 4100
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4897
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6181
Pożyczka szkoleniowa 5331
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3641
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7649
Inne finansowe formy wsparcia 5481
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 6160
Bon na zasiedlenie 5447
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13147
Pośrednictwo pracy krajowe 3988
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3896
Poradnictwo zawodowe 4498
Szkolenia 11799
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4908
Staże 9648
Prace interwencyjne 4983
Roboty publiczne 4032
Prace społecznie użyteczne 4856
Grant na telepracę 4262
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4010
Świadczenie aktywizacyjne 4615
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5054
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3970
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4408
Program aktywizacja i integracja 5181
Bon stażowy 6040
Bon szkoleniowy 5117
Bon zatrudnieniowy 4391
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3820
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8343
Przyznanie statusu bezrobotnego 5718
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4884
Utrata statusu bezrobotnego 4637
Utrata statusu poszukującego pracy 3852
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5766
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7913
Prawa bezrobotnych 7370
Prawa poszukujących pracy 4266
Obowiązki bezrobotnych 5467
Obowiązki poszukujących pracy 4355
Rejestracja bezrobotnych 32270
Rejestracja przez Internet 13822
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5926
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 28344
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11960
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4420
Rejestracja poszukujących pracy 8973
Rejestracja przez Internet 12316
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4012
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5086
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4055
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1237
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 49081
Dokumenty do pobrania 37152
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18734
Pośrednictwo pracy krajowe 3661
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4487
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3519
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4448
Fundusz szkoleniowy 5643
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3922
Staże 17437
Prace interwencyjne 4391
Roboty publiczne 4478
Prace społecznie użyteczne 4709
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9238
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4072
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4577
Zwolnienia grupowe 3852
Wysokość świadczeń pieniężnych 5364
Grant na telepracę 4474
Świadczenie aktywizacyjne 3861
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6416
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3868
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5135
Bon stażowy 5053
Bon zatrudnieniowy 4103
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10739
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4066
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5356
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3710
Tryb postępowania 3896
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3595
Wymagane dokumenty 4173
Opłaty 4937
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4551
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3628
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3956
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1908
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 2961
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4786
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4543
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4109
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3943
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4701
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3595
Inne informacje 4562
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8113
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4220
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3749
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3580
Zgłoszenie oferty pracy 11974
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 9269
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 6743
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5625
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 12978
Minimalne wynagrodzenie 7296
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4073
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 4353
Sprawozdania z działalności Urzędu 6689
Statystyka lokalna 1134
2021 254
2020 1303
2019 1503
2018 1239
2017 1245
2016 1227
2015 1113
2014 1061
2013 1181
2012 1113
2011 1045
2010 1207
2009 1056
2008 1078
2007 1045
2006 1075
2005 1099
2004 1095
2003 1144
2002 1112
2001 1074
2000 1133
Stopa bezrobocia rejestrowanego 411
Zarejestrowani bezrobotni 884
Zasiłek dla bezrobotnych 7204
COVID-19 2113
Deklaracja dostępności 487
Kontakt do urzędu pracy 92538
Ochrona Danych Osobowych 6410
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7237
Programy ze środków Funduszu Pracy 8572
Programy realizowane 5282
Program Regionalny 2865
Programy zakończone 4204
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3301
Roboty publiczne (2016) 3361
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2855
Staże (2016) 4114
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2833
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3731
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4071
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6377
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 5555
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6824
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 6517
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3321
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4206
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5924
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 5062
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 4090
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5738
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 5698
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6644
Krok do przodu (2012) 4172
Projekty ze środków Unii Europejskiej 18919
Projekty realizowane 5293
Projekty Unijne dla osób poniżej 30 roku życia (POWER) oraz powyżej 30 roku życia (RPO) 1150