Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

 

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2020R. II NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 04.02.2020r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu. Nabór będzie trwał do 10.02.2020r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale IV Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w biurze projektu tj. siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, ul. Zamkowa 6, pokój nr 28, III piętro, 46-200 Kluczbork w godzinach od 9:00 – 15:00. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie, ponumerować zapisane strony oraz złożyć go wraz z odpowiednimi dokumentami w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i Nazwisko/ lub Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

 Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. oświadczenie/zaświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy potwierdzające, iż jest osobą spełniającą warunek wskazany
  w podrozdziale 4.2,

 2. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym,

 3. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 4. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),

 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (Załącznik nr 5),

 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
  w przypadku zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),

 7. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia nowej osoby/osób i podpisania z nim/nimi umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
  o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od utworzenia stanowiska pracy (dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym. Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji jest umowa o pracę/spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez PS bądź PES przekształcany w PS nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację),

 8. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
  w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 8) lub

 9. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 9) lub

 10. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

 11. Harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 7),

 12. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

 13. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu) , w szczególności:

   • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

   • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
    z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska – tel.: 77/ 414-45-11

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

 

Dokumenty do pobrania - http://prof-es.pl/wsparcie_finansowe_nr2/

Aktualność dodana przez: Admin (2020-02-05 08:46:31) , zredagowana przez: Admin (2020-04-08 14:34:21)
Data wydarzenia : 2020-02-05
Data publikacji : 2020-02-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/323/ogloszenie-ii-naboru-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-finansowego