Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Ogłoszenie dnia 26.11.2019r. III naboru rekrutacji do projektu:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.11.2019r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 10.12.2019r. do godz. 15:30. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu tj. siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, ul. Zamkowa 6, pokój nr 28, III piętro, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:30 – 15:30.

 

Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się spośród trzech grup:

 • Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A – Formularz rekrutacji osoby fizycznej tworzącej nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj:
 1. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych,
 2. zaświadczenie/oświadczenie poświadczające spełnienie jednej z przesłanek stanowiącej o statucie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym o nieprzekroczeniu kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej (jeśli na jego podstawie jest weryfikowany fakt bycia osobą ubogą pracującą),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 5. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 7. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z beneficjentem oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji
  i przyznawania wsparcia finansowego,
 8. oświadczenie o nieotrzymaniu równolegle wsparcia na pokrycie wydatków związanych z założeniem, zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym.

Punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 9, 10 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

 

 • Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk B – Formularz rekrutacji osoby fizycznej zatrudnianej w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj.

Dotyczy osoby fizycznej:

 1. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych,
 2. zaświadczenie/oświadczenie poświadczające spełnienie jednej z przesłanek stanowiącej o statucie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym o nieprzekroczeniu kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej (jeśli na jego podstawie jest weryfikowany fakt bycia osobą ubogą pracującą),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 5. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 7. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z beneficjentem oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego,
 8. oświadczenie o nieotrzymaniu równolegle wsparcia na pokrycie wydatków związanych z założeniem, zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym.

Punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 9, 10 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

 

Dotyczy przedsiębiorstwa społecznego:

 1. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. oświadczenie o niepozostawaniu przez pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, w ciągu ostatnich dwóch lat, w stosunku pracy lub innym z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 3. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze strony pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego z beneficjentem oraz pracownikami beneficjenta, partnera (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu równolegle wsparcia na pokrycie wydatków związanych z założeniem lub zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 6. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym uczestników.

Punkty nr: 1, 2, 3, 4 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 5, 6 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

 

 • Podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego) pod warunkiem przekształcenia się w PS i osób fizycznych zatrudnianych w tych PS – podmioty powinny wypełnić druk C – Formularz rekrutacji osoby fizycznej zatrudnianej w PS powstałym w wyniku przekształcenia PES w PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Dotyczy osoby fizycznej:

 1. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych,
 2. zaświadczenie/oświadczenie poświadczające spełnienie jednej z przesłanek stanowiącej o statucie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym o nieprzekroczeniu kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej (jeśli na jego podstawie jest weryfikowany fakt bycia osobą ubogą pracującą),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 5. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 7. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z beneficjentem oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego,
 8. oświadczenie o nieotrzymaniu równolegle wsparcia na pokrycie wydatków związanych z założeniem, zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym.

Punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 9, 10 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

 

Dotyczy podmiotu ekonomii społecznej:

 1. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. oświadczenie o niepozostawaniu przez pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, w ciągu ostatnich dwóch lat, w stosunku pracy lub innym z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 3. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze strony pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego z beneficjentem oraz pracownikami beneficjenta, partnera (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu równolegle wsparcia na pokrycie wydatków związanych z założeniem lub zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 6. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym uczestników.

Punkty nr: 1, 2, 3, 4 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 5, 6 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

 

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

 

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77 414 45 11

Dokumenty do pobrania - http://prof-es.pl/ogloszenierekrutacjinr3/

Aktualność dodana przez: Admin (2019-11-27 13:26:58) , zredagowana przez: Admin (2020-04-08 14:30:32)
Data wydarzenia : 2019-11-27
Data publikacji : 2019-11-27

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/304/ogloszenie-dnia-26-11-2019r-iii-naboru-rekrutacji-do-projektu-