Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ogłoszenie informacji o planowanym I naborze rekrutacji do projektu w dniu 05.08.2019r.

OGŁOSZENIE DNIA 05.08.2019R. INFORMACJI O I PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale V i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się
w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym. Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – telefon: 77 414 45 11

 


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

 1. Wzór oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności uczestnika projektu.
 2. Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego
  1. Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego
  2. Wzór umowyo przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego/ nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
  3. Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego poprzez przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowej prowadzącej odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego) w przedsiębiorstwo społeczne.
 3. Wzór umowyna otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 4. Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 5. Wzór Planu założenia przedsiębiorstwa społecznego/Planu wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Planu przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.
 6. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany z przyznanego wsparcia finansowego.
 7. Wzór Harmonogramu rzeczowo- finansowego
 8. Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.
 9. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 10. Wzór oświadczenia o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle
  z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego.
 11. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków.
 12. Wzór oświadczenia uczestnika o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 13. Wzór umowy szkoleniowo-doradczej

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 1. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego, utworzenie nowego/ nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstw społecznych/ przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne,
 2. Wzór karty oceny formalnej,
 3. Wzór karty ocen merytorycznej,
 4. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
 5. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE I ZAŁĄCZNIKI

 1. A - formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających nowe PS
 2. B - formularz rekrutacyjny osoby fizycznej zatrudnianej w istniejącym PS
 3. C - formularz rekrutacyjny osoby fizycznej zatrudnianej w PS powstałym w wyniku przekształcenia PES w PS
 4. D.1 – karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
 5. D.2 – karta oceny merytorycznej do formularza rekrutacyjnego dla osób fizycznych zakładających nowe PS
 6. D.3 – karta oceny merytorycznej do formularza rekrutacyjnego osoby fizycznej zatrudnianej
  w istniejącym PS
 7. D.4 – karta oceny merytorycznej do formularza rekrutacyjnego osoby fizycznej zatrudnianej
  w PS powstałym w wyniku przekształcenia PES w PS

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 1. Oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących PS/ przekształcenie PES w PS
 2. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym

 

 

 

Wszystkie wnioski oraz załączniki są dostępne do pobrania na stronie internetowej.

http://prof-es.pl/rekrutacjanr1/

 

Aktualność dodana przez: Admin (2019-08-05 14:29:53) , zredagowana przez: Admin (2019-08-05 15:06:59)
Data wydarzenia : 2019-08-05
Data publikacji : 2019-08-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/281/ogloszenie-informacji-o-planowanym-i-naborze-rekrutacji-do-projektu-w-dniu-05-08-2019r-