Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie informacji o planowanym I naborze rekrutacji do projektu w dniu 05.08.2019r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 21.08.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 03.09.2019r.

Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10 sztuk.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie od 1 grudnia 2018 do 1 grudnia 2021.

Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych, oraz osoby zainteresowane.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie REKRUTACJA

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie jest placówką edukacyjno - wychowawczą, która realizuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie zawodowe w Publicznej Szkole Podstawowej, w kl. VII i VIII przysposabiającej do pracy w zawodzie oraz Branżowej Szkole I stopnia.

Zmiany w Profilowaniu

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisy nakładające obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla bezrobotnych przestają obowiązywać z dniem 14 czerwca 2019 r.