Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010)

Od 01.06.2008 do 31.12.2010 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczbotrku realizował projekt pt.:

„Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Głównym celem projektu było stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim. Celami szczegółowymi projektu były: zwiększenie dostępu do usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe świadczonych na rzecz osób bezrobotnych, poprzez uzyskanie wsparcia kadrowego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych, tj. pośredników pracy i doradców zawodowych. Tego rodzaju wsparcie miało przyczyni się do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Grupy docelowe:

Projektem zostało objętych 8 osób. Jedna osoba została zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego, 3 osoby zostały zatrudnione na stanowisku pośrednika pracy. Ponadto 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych  brało udział w różnego rodzaju szkoleniach mających na celu podwyższenie ich kwalifikacji i poprawę świadczonych przez nich usług. Szkolenia były ściśle powiązane z potrzebami pracowników oraz ze specyfiką realizowanych przez nich zadań.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona na podstawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia o naborze zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w PUP Kluczbork oraz zostały przekazane do pośrednictwa pracy.

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-23 14:45:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/wy%C5%BCsza-jakosc-i-dostepnosc-uslug-rynku-pracy-gwarancja-wzrostu-zatrudnienia-(2008-2010)/234