Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Osoba poszukująca pracy może zarejestrować się w kilku urzędach, tak aby mieć dostęp do jak najszerszej oferty.

Status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać, jeżeli jesteś:

 1. obywatelem Polski,
 2. obywatelem:
  1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
  3. państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi członkowskimi (tj. obywatelem Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii),
 3. cudzoziemcem:
  1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  2. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
  3. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  4. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399)),
  5. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399) lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student", lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
  6. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399), lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399), albo przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1,
  8. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  9. korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  10. ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonkiem, w imieniu którego występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, z późn. zm.),
  11. któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  12. będącym członkiem rodziny obywatela polskiego;
 4. cudzoziemcem towarzyszącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, będącemu obywatelem:
 1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 3. państwa  niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. obywatelem Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii),
- jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);
 
 
Możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy jeżeli poszukujesz zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31)
Zredagowana przez: Admin (2021-03-19 08:01:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43