Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61

Prawa poszukujących pracy

Poszukujący pracy ma prawo do:

po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej, o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a ust. 1-4 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).