Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

uwaga : zakładka w budowie

Powiatowe Rady Zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,  szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy

7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy

8) delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Ponadto Powiatowe Rady Zatrudnienia opiniują programy specjalne, w tym :

1) celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

 

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4) jednostek samorządu terytorialnego;

5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagowana przez: Krystian Kwiatkowski (2018-02-21 11:50:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/powiatowa-rada-rynku-pracy/145