Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Krok do przodu (2012)

PROGRAM SPECJALNY „Krok do przodu”

Program realizowany był ze środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego samorządu powiatu oraz rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu było zaktywizowanie 53 osób oraz zdobycie zatrudnienia przez 43 osoby bezrobotne.

Program specjalny rozpoczął się od 31.05.2012 r. i trwał do końca 2012r.

Program skierowany był w szczególności do osób bezrobotnych do 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem osób po 50 r.ż oraz osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, wobec których stosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia.

Partnerami w programie byli: Urząd Miejski w Byczynie oraz Opolska Izba Gospodarcza Oddział w Kluczborku.

Działania Programu Specjalnego:

1.Pierwszym etapem realizacji programu specjalnego była rekrutacja uczestników programu przez pośredników pracy i doradców zawodowych, lidera klubu pracy i specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

2. W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Byczynie zorganizowane zostały staże w świetlicach wiejskich Gminy Byczyna, w celu opieki nad dziećmi, których rodzice zajęci są letnimi pracami polowymi (żniwa) i nie mają czasu, żeby zaopiekować się dziećmi. Osoby bezrobotne przed rozpoczęciem stażu otrzymały bony motywacyjne na szkolenie związane z opieką nad dziećmi z rodzin wiejskich w zakresie „Animator świetlic wiejskich”. Udział w kursie pozwolił im na zwiększenie odpowiednich kompetencji do pracy z dziećmi. Dodatkową motywacja przyjęcia na staż, a potem zatrudnienia osoby bezrobotnej było wyposażenie świetlic wiejskich w materiały edukacyjne oraz zabawki dla dzieci. Świetlice w gminie Byczyna nie dysponują odpowiednim wyposażeniem materialno-dydaktycznym z powodu braku funduszy na zakup tych materiałów, a są one niezbędne do pracy z dziećmi.

Ponadto na terenie gminy Byczyna w związku z zapotrzebowaniem na prace związane z oczyszczaniem rowów melioracyjnych, zostały zorganizowane roboty publiczne dla osób bezrobotnych.

3. Do pracodawców zrzeszonych w Oddziale Opolskiej Izby Gospodarczej w Kluczborku zostały skierowane na staż osoby bezrobotne. Osoby te otrzymały bony motywacyjne na zakup usług (np. szkolenia) i materiałów dydaktycznych , dzięki którym mogły podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy, którzy zatrudnili osoby po zakończonym stażu, otrzymali refundację części składki ZUS przez okres 3 miesięcy.

4. W ramach programu specjalnego zostały udzielone dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rezultaty projektu:

Wsparciem zostało objętych 57 osób, zakończyło udział w projekcie 48 osób, natomiast 40 osób podjęło pracę.

Budżet projektu: 528 900,00 zł

Wydatkowano: 525 850,27 zł

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 13:51:19)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2014-07-23 08:07:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/krok-do-przodu-(2012)/231