Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Kreuję swoje życie (2013-2015)

Od 01.05.2013 do 28.02.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt

„Kreuję swoje życie”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu było podjęcie zatrudnienia przez jego uczestników oraz nabycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Projekt skierowany był do 160 osób (91 kobiet i 69 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako bezrobotne i jednocześnie posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub niższe. Preferowane będą osoby po 50 roku życia.

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

1) PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe miało na celu pomoc uczestnikom w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie ich samooceny i wiary w siebie. Doradca zawodowy określał predyspozycje zawodowe każdego uczestnika, opracowywał z nim Indywidualnym Plan Działania i wskazywał odpowiednie stanowisko stażowe. Ponadto przeprowadzał warsztaty aktywnego poszukiwania pracy obejmujące tematykę: przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy z pracodawcą oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.

2) STAŻE

Po wsparciu doradcy zawodowego każdy z uczestników był kierowany na 6-miesięczny staż u pracodawcy, dzięki czemu miał okazję nabyć nowe doświadczenie i umiejętności zawodowe. Uczestnicy mieli zwracany koszt dojazdu na staż.

3) POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednik pracy prowadził rekrutację do projektu, pozyskiwał informacje o wolnych miejscach pracy i stażu. Wszystkich uczestników projektu kierował na staże, a po ich zakończeniu wyszukiwał oferty pracy nawiązując kontakty z pracodawcami.

Rezultaty projektu:

187 osób rozpoczęło udział w projekcie ( w tym 100 kobiet i 87 mężczyzn)

159 osób zakończyło udział w projekcie ( w tym 91 kobiet i 68 mężczyzn)

122 osoby podjęły zatrudnienie ( w tym 70 kobiet i 52 mężczyzn; w tym 58 osób do 25 r.ż., 36 osób po 50 r.ż., 8 osób niepełnosprawnych, 47 osób długotrwale bezrobotnych)

153 ososby nabyły nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe ( w tym 88 kobiet i 65 mężczyzn)

177 osób zakończyło udział w poradnictwie zawodowym oraz ukończyło warsztaty z zakresu poszukiwania pracy (odbyło się 16 warsztatów grupowych)

153 osoby zakończyły udział w stażu ( w tym 88 kobiet i 65 mężczyzn)

Budżet projektu: 1 392 957,21 zł

Wydatkowano: 1 389 010,74 zł

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-06-18 09:48:03)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 12:12:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/kreuje-swoje-%C5%BCycie-(2013-2015)/203