Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS - art. 69 a , 69 b ustawy

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Uwaga : W latach 2014 - 2015 środki KFS będa przeznaczone tylko dla osób które ukończyły 45 rok życia.

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:

 1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;

 3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;

 4) promocję KFS;

 5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

    Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków KFS do powiatowego urzędu pracy właściwego ze wzgledu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności.

Druk wniosku jest dostępny na naszej stronie www, pod adresem http://pupkluczbork.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/137

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - jego odmowa musi zostać uzasadniona.

W przypadku , gdy wniosek pracodawcy został nieprawidłowo wypełniony lub jest niekompletny - parcodawcy zostanie wyznaczony , co najmniej 7 dniowy termin na jego uzupełnienie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie z pracodawcą zawarta umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Umowa będzie zawierać :

- strony umowy i datę jej zawarcia

- okres obowiązywania umowy

- wysokość środkow z KFS na finansowanie działań, zgodnych ze złożonym wnioskiem

- numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS, oraz termin ich przekazania

- sposób i termin rozliczenia otrzymanych środkow oraz rodzaje dokumentów potwierdzające wydatkowanie środków

- warunki wypowiedzenia umowy

- warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończnia kształcenia ustawicznego przez uczestnika

- warunki zwrotu przez pracodawcę środkow niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

- sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy

- odwołanie do własciwego rozporzadzenia Komisji Europejskiej, które okresla warunki dopuszcalności pomocy de minimis

- zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żadanie starosty danych dotyczących : liczby osób objętymi dzialaniami finansowanymi z udzialem środków KFS, w podziale wg płci, wieku, poziomu wykształcenia oraz liczby oso pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystapiły do egzaminu - finansowane z udziałem środkow KFS; liczby osob, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin - finansowane z udzialem środkow z KFS

- integralną część umowy stanowi wniosek pracodawcy

 Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 Pracodawca zawiera z pracownikiem , ktoremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego , umowe określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik , ktory nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środkow KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o prace na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy - jest zobowiazany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. Natomiast pracodawca zwraca staroście srodki KFS wydane na kształcenie ustwiczne pracowniakch , na zasadach zawartych w umowie pomiedzy starostą, a pracodawcą.

 Starosta może przeprowadzać kontrole u pracodawcy w zakresie przestrzegania umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozlicznia otrzymanych środków. W celu właściwego przeprowadzenia kontroli starosta moze żądać danych , dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Strona dodana przez: Jacek Czuczejko (2014-09-04 13:16:41)
Zredagowana przez: Kamil Murzyński (2019-04-17 07:43:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/kfs-krajowy-fundusz-szkoleniowy/238