Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/jednorazowa-refundacja-kosztow-z-tyt-skladek-zus/119

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

REFUNDACJA SKŁADKI ZUS - art. 47 ustawy

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

1) pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

2) po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków - tj. dalszego zatrudniania bezrobotnego po upływie 12 miesięcy.

 Pomoc udzielane pracodawcom i przedsiębiorcom jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.