Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/finansowanie-kosztow-przeszkolenia-kandydatow-do-pracy/117

Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

W przypadku braku osób zarejestrowanych, spełniających wymagania określone w zgłoszonej przez pracodawcę ofercie pracy, powiatowy urząd pracy może zaproponować pracodawcy przeszkolenie osób zarejestrowanych w celu dostosowania kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy do wymagań tego pracodawcy.

 

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez urząd jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej, i polega na:

1) finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym;

2) wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia;

3) finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach;

4) finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

 

Szkolenie finansowane przez urząd z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Osoba skierowana przez urząd na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

 

Osoba skierowana na szkolenie może uzyskać w formie zwrotu, całość lub część poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.