Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

WSZYSCY :
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości potwierdzający następujące dane : nazwisko i imiona , datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania lub pobytu , nr ewid. pesel
- Wypełnione druki i oświadczenia
- Przeczytaną i podpisaną informację o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej
- Dokument potwierdzającyc przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument posiada bezrobotny)
- osoby niepełnosprawne - orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności ( oryginał + kserokopia )
- Dokumenty potwierdzające wykształcenie i zawód oraz ukończone kursy (oryginały + ksero) - tj. świadectwa ukończonych szkół, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach.
- upoważnienie innej osoby do pobierania zaświadczeń, zgłaszania podjęcia zatrudnienia,
- oświadczenie dla osób rejestrujących się,

- prawa i obowiązki osoby bezrobotnej.Dodatkowo :
- w przypadku osób rejestrujących się pierwszy raz i ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych : wszystkie świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.; książeczka wojskowa (oryginały + kserokopie]
- w przypadku osób rejestrujących się kolejny raz : dostarczenie nowych dokumentów,( tj. świadectw pracy , dotyczących uzyskania nowych kwalifikacji i uprawnień, dotyczących ukończenia szkół ) otrzymanych po ostatnim wykreśleniu z rejestru osób bezrobotnych.
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (www.ceidg.pl) o wyrejestrowaniu lub zawieszeniu dzialalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składek za okres prowadzenia działalności gospodarczej
- bezrobotny, który jest właścicielem lub współwłaścicielem (małżonek właściciela) nieruchomości rolnej dostarcza informację dot. podatku rolnego (nakaz płatniczy lub inny dokument potwierdzający ilość posiadanych ha przeliczeniowych tych nieruchomości)
- bezrobotny wychowujący samotnie dziecko / dzieci do 18 roku życia dostarcza akt urodzenia dziecka / dzieci oraz wyrok orzekący o rozwodzie / separacji lub akt zgonu współmałżonka
- bezrobotny pobierający rentę rodzinną dostarcza aktualną decyzję z ZUS o wysokości renty rodzinnej
- bezrobotny uzyskujący przychody z innego tytułu niż praca zarobkowa, np. dzierżawa lokalu, itp. - dostarcza aktualny dokument potwierdzający przychód brutto
- w przypadku chęci ubezpieczenia członków rodziny (męża / żony, dzieci) należy ddostarczyć nr PESEL tych osób
- w przypadku chęci otrzymywania zasiłku na konto bankowe (osobiste lub każde inne wskazane przez bezrobotnego) należy dostrczyć ksero dokumentu potwierdzającego numer konta (rachunek, wyciąg bankowy, umowę, itp.)

Uwaga : do rejestracji zgłaszamy się z kompletem dokumentów - oryginały do wglądu + kserokopie !!!

 

 image    Druki do rejestracji

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Admin (2021-03-19 07:42:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49