Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 50 ROK ŻYCIA - Art. 60 d ustawy

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :

12 miesięcy -w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat

24 miesiące -w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia - do połowy najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy z pracodawcą.

Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania bezrobotnego , po zakończonym okresie dofinansowania, w przypadku 12 m-cznego dofinansowania przez kolejne 6 miesięcy, w przypadku 18 m-cznego dofinansowania przez kolejne 12 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z dalszego zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przys ługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia , w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego po zakończeniu dofinansowania pracodawca lub przedsięiorca jest zobowiązany do zwrotu 50 % wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia , w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, po zakończonym dofinansowaniu, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Strona dodana przez: Jacek Czuczejko (2014-07-04 14:38:23)
Zredagowana przez: Jacek Czuczejko (2014-07-07 07:38:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-lat/206