Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Kluczborku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zmiany kontrastu,
  • poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB,
  • fokus wokół elementu wybranego podczas nawigacji bez użycia myszy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Murzyński, opkl@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 447 13 88 lub pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku: Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, przy ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Na poziomie parkingu, z prawej strony głównego wejścia do Urzędu, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd na parter Urzędu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia znajdujące się na parterze.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Na korytarzach umieszczone są oznakowania awaryjne.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dla osób niepełnosprawnych jest dostępna przystosowana toaleta. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku nie posiada informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed oraz obok budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku znajdują się parkingi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Uwzględniając wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informuję:

1. Cytowana ustawa zapewnia „osobom uprawnionym" możliwość komunikowania się w wybrany przez nie sposób. Zgodnie z w/w ustawą „osobami uprawnionymi" są osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2. „Osoba uprawniona" ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną" w celu ułatwienia porozumienia się i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

3. Ponadto „osobie uprawnionej" podczas załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku przysługuje prawo do korzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy),
  • tłumacza SJM ( system językowo – migowy),
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

„Osoba uprawniona", która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej formy komunikowania się w urzędzie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie urzędu. Będzie to niezbędny czas dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, na zwrócenie się do wojewody odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru tłumaczy o wybór odpowiedniej osoby.

 

4. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

5. Świadczenie usługi przez tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla „osoby uprawnionej", będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r, poz. 879 z późn. zm.) tj. osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem określonym w w/w ustawie.

6. Ponadto na bieżąco istnieje możliwość załatwiania spraw przez wcześniej wymienione osoby z wykorzystaniem następujących narzędzi:

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy, Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczbork.

 

Strona dodana przez: Admin (2020-09-23 10:36:17)
Zredagowana przez: Admin (2022-01-19 14:22:05)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Raport o stanie zapewnienia deklaracji dostępności (.pdf 1.54MB) 2021-03-17 1.54MB Plik: Raport o stanie zapewnienia deklaracji dostępności.pdf (1.54MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/deklaracja-dostepnosci/315