Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Bon stażowy

BON STAŻOWY - art. 66 l ustawy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy [w uzasadnionych przypadkach].

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

a. koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,

b. koszt niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu, podlegają waloryzacji na zasadach określonych dla zasiłków dla osób bezrobotnych

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Strona dodana przez: Jacek Czuczejko (2014-07-07 14:18:57)
Zredagowana przez: Jacek Czuczejko (2014-07-07 14:35:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/212