Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Bliżej do celu (2011-2014)

 

Od 01.11.2011r. do 31.05.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku realizował projekt pt.:

„Bliżej do celu”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi lub pobierającymi świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.


Ponadto projekt skierowany był do:
- osób bezrobotnych, które ukończyły 50 r. ż. - 50% uczestników projektu stanowiły osoby po 50 r. ż., tj. 50 osób.

- osób długotrwale bezrobotnych

Celem projektu było zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez jego uczestników.
Uczestnicy projektu mieli możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawcy i ukończenie szkolenia. Projekt zapewnił uczestnikom kompleksowe wsparcie. Każda z osób miała możliwość wziąć udział w każdej formie wsparcia.

Zaplanowane zadania:

1) Poradnictwo psychospołeczne - miało na celu pomoc beneficjentom w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie ich samooceny i wiary w siebie, zmotywowanie do pozytywnych zmian w życiu oraz przełamanie barier związanych w aktywnością zawodową i społeczną.


2) Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne – poradnictwo indywidualne miało na celu określenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika i pomoc w wyborze odpowiedniego szkolenia oraz stanowiska stażowego. Poradnictwo grupowe miało na celu przygotowanie osób do wejścia na rynek pracy (warsztaty obejmowały następujące tematy: sporządzanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, lokalny rynek pracy).


3) Trening umiejętności i kompetencji społecznych - obejmował temat komunikacji międzyludzkiej i asertywności.


4) Szkolenia - zorganizowano 5 szkoleń, które miały na celu nabycie i podniesienie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Wśród szkoleń zaplanowano: kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat.B , sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, operator wózka jezdniowego, nowoczesne metody wykańczania wnętrz w budownictwie.


5) Staże - Po zakończeniu udziału w szkoleniu każda z osób została skierowana do odbycia stażu u pracodawcy, dzięki czemu miała możliwość nabyć doświadczenie i umiejętności zawodowe.
Staże trwały od 6 do 12 msc-y.

Rezultaty projektu:

  • 159 osób rozpoczęło udział w projekcie, w tym:
  • 99 osób długotrwale bezrobotnych, 59 osób niepełnosprawnych, 33 osoby do 25 roku życia, 81 osób powyżęj 55 roku życia
  • 101 osób (56 kobiet i 45 mężczyzn) zakończyło udział w projekcie
  • 58 osób (35 kobiet i 23 mężczyzn) podjęło zatrudnienie
  • 92 osoby (56 kobiet i 36 mężczyzn) zakończyło udział w szkoleniach
  • 137 osób (77 kobiet i 66 mężczyzn) wzięło udział w poradnictwie zawodowym
  • 87 osób (48 kobiet i 39 mężczyzn) wzięło udział w warsztatach poszukiwania pracy przez Internet
  • 113 osób (64 kobiety i 49 mężczyzn) ukończyło trening umiejętności i kompetencji społecznych
  • 80 osób (45 kobiet i 35 mężczyzn) zakończyło staż

Budżet projektu: 1 280 016,00 zł

Wydatkowano: 1 034 311,23 zł

 

Strona dodana przez: Anna Sadowska (2014-07-22 12:08:25)
Zredagowana przez: Anna Sadowska (2016-05-27 12:26:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkluczbork.pl/strona/bli%C5%BCej-do-celu-(2011-2014)/220