Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
http://pupkluczbork.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-art-49-i-(2014)/247

Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014)

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Cel programu: aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Całkowita wartość programu: 577 600 zł

Czas realizacji: 15.09.2014 r. - 31.12.2014 r.

Grupa docelowa: Uczestnikami programu mogły być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, którym określono II profil pomocy, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami).

W ramach programu oferowane były następujące formy wsparcia:

Wsparcie doradcy klienta - dla wszystkich osób biorących udział w programie

Roboty publiczne - dla 15 osób

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla 3 osób

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - dla 6 osób

Staże - dla 67 osób

Szkolenia - dla 3 osób

Doradztwo zawodowe - dla wszystkich zainteresowanych osób