Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 84876
Agencje zatrudnienia 6750
Dokumenty do pobrania 44889
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23464
Wysokość świadczeń pieniężnych 10130
Ubezpieczenie zdrowotne 9821
Dodatek aktywizacyjny 10089
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 21397
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6791
Zwrot kosztów przejazdu 5784
Zwrot kosztów zakwaterowania 5045
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5733
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7259
Pożyczka szkoleniowa 6332
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4386
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 9138
Inne finansowe formy wsparcia 6407
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 7217
Bon na zasiedlenie 6252
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15038
Pośrednictwo pracy krajowe 4715
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4833
Poradnictwo zawodowe 5325
Szkolenia 13337
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5941
Staże 12606
Prace interwencyjne 6227
Roboty publiczne 4966
Prace społecznie użyteczne 5869
Grant na telepracę 5120
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4818
Świadczenie aktywizacyjne 5387
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6224
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 4778
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5357
Program aktywizacja i integracja 5907
Bon stażowy 7115
Bon szkoleniowy 6089
Bon zatrudnieniowy 5189
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9721
Przyznanie statusu bezrobotnego 6797
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5772
Utrata statusu bezrobotnego 5724
Utrata statusu poszukującego pracy 4552
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 6832
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9129
Prawa bezrobotnych 8881
Prawa poszukujących pracy 5198
Obowiązki bezrobotnych 6446
Obowiązki poszukujących pracy 5155
Rejestracja bezrobotnych 37627
Rejestracja przez Internet 15959
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6877
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 37260
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 15826
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5228
Rejestracja poszukujących pracy 10270
Rejestracja przez Internet 13856
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4743
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5956
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4875
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 3710
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 55260
Dokumenty do pobrania 44725
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 21527
Pośrednictwo pracy krajowe 4371
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5326
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4204
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5401
Fundusz szkoleniowy 7013
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5460
Staże 18976
Prace interwencyjne 5258
Roboty publiczne 5658
Prace społecznie użyteczne 5924
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11585
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4836
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5431
Zwolnienia grupowe 4610
Wysokość świadczeń pieniężnych 6420
Grant na telepracę 5213
Świadczenie aktywizacyjne 4598
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 7496
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 4626
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 6170
Bon stażowy 6025
Bon zatrudnieniowy 5061
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12872
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5478
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 6767
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4401
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców 1050
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4322
Opłaty 6249
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 1075
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5791
Tryb postępowania 4630
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4459
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 4046
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4907
Zezwolenia na pracę sezonową 950
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 2664
EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej 6471
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5314
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4831
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 5480
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5692
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4276
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4999
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4459
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4305
Zgłoszenie oferty pracy 13526
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 10298
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 7704
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6471
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 15520
Minimalne wynagrodzenie 9115
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5382
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 5401
Sprawozdania z działalności Urzędu 8289
Statystyka lokalna 2068
2022 576
2021 1302
2020 2193
2019 3282
2018 2771
2017 2755
2016 2417
2015 2021
2014 1905
2013 2120
2012 2129
2011 2136
2010 2559
2009 1892
2008 2007
2007 2564
2006 2015
2005 1957
2004 1973
2003 2276
2002 1975
2001 2130
2000 2186
Stopa bezrobocia rejestrowanego 1798
Zasiłek dla bezrobotnych 8487
COVID-19 3356
Deklaracja dostępności 2087
Kontakt do urzędu pracy 101908
Ochrona Danych Osobowych 7753
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8273
Programy ze środków Funduszu Pracy 9919
Programy realizowane 6531
Program Regionalny 3910
Programy zakończone 5091
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 4137
Roboty publiczne (2016) 4467
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 3594
Staże (2016) 5389
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 3532
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 4465
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4897
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 7064
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 6363
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 7586
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 7556
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 4036
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4875
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 6649
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 5775
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 4806
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 6466
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 6747
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 10247
Krok do przodu (2012) 4884