Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 79830
Agencje zatrudnienia 6004
Dokumenty do pobrania 37858
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21479
Wysokość świadczeń pieniężnych 9117
Zasiłek dla bezrobotnych 13578
Ubezpieczenie zdrowotne 8399
Dodatek aktywizacyjny 9141
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18211
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6059
Zwrot kosztów przejazdu 5080
Zwrot kosztów zakwaterowania 4428
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5119
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6539
Pożyczka szkoleniowa 5628
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3856
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8086
Inne finansowe formy wsparcia 5722
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 6502
Bon na zasiedlenie 5666
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13659
Pośrednictwo pracy krajowe 4196
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4121
Poradnictwo zawodowe 4765
Szkolenia 12292
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5237
Staże 10602
Prace interwencyjne 5331
Roboty publiczne 4241
Prace społecznie użyteczne 5167
Grant na telepracę 4544
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4222
Świadczenie aktywizacyjne 4826
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5492
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 4237
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4706
Program aktywizacja i integracja 5387
Bon stażowy 6386
Bon szkoleniowy 5416
Bon zatrudnieniowy 4602
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8781
Przyznanie statusu bezrobotnego 5984
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5150
Utrata statusu bezrobotnego 4918
Utrata statusu poszukującego pracy 4037
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 6085
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8241
Prawa bezrobotnych 7827
Prawa poszukujących pracy 4501
Obowiązki bezrobotnych 5732
Obowiązki poszukujących pracy 4563
Rejestracja bezrobotnych 34252
Rejestracja przez Internet 14510
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6198
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 32218
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 13062
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4674
Rejestracja poszukujących pracy 9384
Rejestracja przez Internet 12797
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4217
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5367
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4338
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1879
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 50860
Dokumenty do pobrania 39376
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 19487
Pośrednictwo pracy krajowe 3858
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4729
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3702
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4694
Fundusz szkoleniowy 5905
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4141
Staże 17985
Prace interwencyjne 4701
Roboty publiczne 4811
Prace społecznie użyteczne 5033
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10012
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4293
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4827
Zwolnienia grupowe 4073
Wysokość świadczeń pieniężnych 5708
Grant na telepracę 4676
Świadczenie aktywizacyjne 4062
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6808
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 4076
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5491
Bon stażowy 5347
Bon zatrudnieniowy 4321
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11364
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4578
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5857
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3854
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców 192
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3832
Opłaty 5351
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 192
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4883
Tryb postępowania 4098
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3932
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 3200
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4194
Zezwolenia na pracę sezonową 189
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 2106
Wymagane dokumenty 4482
EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej 5288
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4756
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4143
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4304
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5025
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3796
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4447
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3955
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3797
Zgłoszenie oferty pracy 12440
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 9567
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 7074
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5855
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 13659
Minimalne wynagrodzenie 7872
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4547
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 4657
Sprawozdania z działalności Urzędu 7165
Statystyka lokalna 1387
2021 568
2020 1554
2019 2135
2018 1689
2017 1676
2016 1664
2015 1376
2014 1305
2013 1513
2012 1345
2011 1286
2010 1600
2009 1293
2008 1316
2007 1503
2006 1317
2005 1353
2004 1354
2003 1506
2002 1355
2001 1412
2000 1407
Stopa bezrobocia rejestrowanego 772
Zarejestrowani bezrobotni 1113
Zasiłek dla bezrobotnych 7607
COVID-19 2511
Deklaracja dostępności 732
Kontakt do urzędu pracy 95498
Ochrona Danych Osobowych 6761
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7540
Programy ze środków Funduszu Pracy 8918
Programy realizowane 5577
Program Regionalny 3128
Programy zakończone 4507
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3579
Roboty publiczne (2016) 3589
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 3089
Staże (2016) 4456
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 3046
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3964
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4286
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6577
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 5810
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 7053
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 6871
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3539
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4393
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 6122
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 5271
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 4286
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5965
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 6072
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6988
Krok do przodu (2012) 4374
Projekty ze środków Unii Europejskiej 19274