Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2524
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 61547
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5866
Przyznanie statusu bezrobotnego 4110
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3399
Utrata statusu bezrobotnego 3243
Utrata statusu poszukującego pracy 2668
Rejestracja bezrobotnych 19276
Rejestracja przez Internet 8979
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3904
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 16950
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8688
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2963
Rejestracja poszukujących pracy 6424
Rejestracja przez Internet 9141
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2632
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3457
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2589
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5799
Prawa bezrobotnych 5078
Prawa poszukujących pracy 2895
Obowiązki bezrobotnych 3850
Obowiązki poszukujących pracy 2943
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10063
Pośrednictwo pracy krajowe 2725
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2576
Poradnictwo zawodowe 3097
Szkolenia 9101
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3500
Staże 6538
Prace interwencyjne 3475
Roboty publiczne 2681
Prace społecznie użyteczne 3361
Grant na telepracę 2914
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2742
Świadczenie aktywizacyjne 3279
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3518
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2646
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2929
Program aktywizacja i integracja 3751
Bon stażowy 4530
Bon szkoleniowy 3635
Bon zatrudnieniowy 3002
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15436
Wysokość świadczeń pieniężnych 6454
Zasiłek dla bezrobotnych 10051
Ubezpieczenie zdrowotne 3405
Dodatek aktywizacyjny 6891
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9426
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3818
Zwrot kosztów przejazdu 3157
Zwrot kosztów zakwaterowania 2682
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3526
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4577
Pożyczka szkoleniowa 3742
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2420
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4627
Inne finansowe formy wsparcia 3968
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4267
Bon na zasiedlenie 3889
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2408
Dokumenty do pobrania 22337
Agencje zatrudnienia 3879
Inne informacje 3723
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5564
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36378
Zgłoszenie oferty pracy 9438
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 6928
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4754
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4147
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2882
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2568
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2372
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11147
Pośrednictwo pracy krajowe 2362
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3036
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2325
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2898
Fundusz szkoleniowy 3844
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2720
Staże 14068
Prace interwencyjne 2967
Roboty publiczne 3058
Prace społecznie użyteczne 3177
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6173
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2663
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2742
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3076
Zwolnienia grupowe 2569
Wysokość świadczeń pieniężnych 3755
Grant na telepracę 3241
Świadczenie aktywizacyjne 2551
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4282
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2565
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3474
Bon stażowy 3463
Bon zatrudnieniowy 2761
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7580
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2103
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3228
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2818
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2691
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3150
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2374
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3100
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3662
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2533
Tryb postępowania 2658
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2376
Wymagane dokumenty 2812
Opłaty 2971
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3066
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2383
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2715
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 653
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 1140
Dokumenty do pobrania 24735
Inne informacje 3076
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6455
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 65729
Urząd Pracy w mediach 12650
Struktura PUP Kluczbork 10678
Kierownictwo Urzędu 9996
Dział finansowo - księgowy 6589
Dział administracyjno - organizacyjny 6598
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 6886
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10643
Projekty ze środków Unii Europejskiej 15022
Projekty realizowane 3968
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 278
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 245
Projekty zakończone 3144
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 388
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 554
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1764
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3086
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1668
Aktywizacja osób młodych (2016) 3382
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4601
Aktywizacja osób młodych (2015) 2626
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3207
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5271
Postaw na siebie (2014) 3245
Bliżej do celu (2011-2014) 3645
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3874
Postaw na siebie (2013) 2896
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2819
Postaw na siebie (2012) 2928
Postaw na siebie (2011) 2674
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2825
Postaw na siebie (2010) 2700
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2752
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3197
Postaw na siebie (2009) 2461
Postaw na siebie (2008) 2806
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1555
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1574
Programy ze środków Funduszu Pracy 6056
Programy realizowane 3773
Program Regionalny 1232
Programy zakończone 2835
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1759
Roboty publiczne (2016) 1836
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1321
Staże (2016) 2329
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1610
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2323
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2528
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4953
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3961
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5249
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4909
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2167
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3004
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 4004
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3785
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2852
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4336
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3957
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5106
Krok do przodu (2012) 2855
Analizy i statystyki 8535
Sprawozdania 4347
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2159
Stopa bezrobocia w powiecie 8047
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 4195
Minimalne wynagrodzenie 5252
Zasiłek dla bezrobotnych 4690
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2828
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4812
Przydatne linki 4257
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3170
Ankieta oceniająca stronę internetową 2631
Ochrona Danych Osobowych 3110