Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 74613
Agencje zatrudnienia 5480
Dokumenty do pobrania 32000
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19708
Wysokość świadczeń pieniężnych 8265
Zasiłek dla bezrobotnych 12610
Ubezpieczenie zdrowotne 5957
Dodatek aktywizacyjny 8400
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14611
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5281
Zwrot kosztów przejazdu 4557
Zwrot kosztów zakwaterowania 3879
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4712
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5933
Pożyczka szkoleniowa 5067
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3463
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7117
Inne finansowe formy wsparcia 5268
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5879
Bon na zasiedlenie 5213
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12638
Pośrednictwo pracy krajowe 3808
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3723
Poradnictwo zawodowe 4311
Szkolenia 11363
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4696
Staże 8911
Prace interwencyjne 4776
Roboty publiczne 3866
Prace społecznie użyteczne 4601
Grant na telepracę 4055
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3835
Świadczenie aktywizacyjne 4445
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4773
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3804
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4153
Program aktywizacja i integracja 5002
Bon stażowy 5793
Bon szkoleniowy 4843
Bon zatrudnieniowy 4179
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3637
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7946
Przyznanie statusu bezrobotnego 5489
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4614
Utrata statusu bezrobotnego 4444
Utrata statusu poszukującego pracy 3678
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5513
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7594
Prawa bezrobotnych 6903
Prawa poszukujących pracy 4065
Obowiązki bezrobotnych 5241
Obowiązki poszukujących pracy 4111
Rejestracja bezrobotnych 29819
Rejestracja przez Internet 13128
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5627
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 25746
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11510
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4213
Rejestracja poszukujących pracy 8622
Rejestracja przez Internet 11775
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3818
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4855
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3776
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1002
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 46640
Dokumenty do pobrania 34763
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17563
Pośrednictwo pracy krajowe 3496
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4285
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3320
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4218
Fundusz szkoleniowy 5363
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3758
Staże 16997
Prace interwencyjne 4160
Roboty publiczne 4198
Prace społecznie użyteczne 4468
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8577
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3894
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4334
Zwolnienia grupowe 3670
Wysokość świadczeń pieniężnych 5103
Grant na telepracę 4309
Świadczenie aktywizacyjne 3692
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6048
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3695
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4855
Bon stażowy 4779
Bon zatrudnieniowy 3931
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10151
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3704
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5117
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3544
Tryb postępowania 3742
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3432
Wymagane dokumenty 3946
Opłaty 4641
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4300
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3461
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3797
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1743
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 2763
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4560
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4354
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3935
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3783
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4447
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3446
Inne informacje 4353
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7872
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4028
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3574
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3399
Zgłoszenie oferty pracy 11659
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 9014
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 6499
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5416
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 12219
Minimalne wynagrodzenie 6919
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3743
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 4121
Sprawozdania z działalności Urzędu 6169
Statystyka lokalna 906
2020 952
2019 1068
2018 903
2017 902
2016 901
2015 871
2014 839
2013 901
2012 876
2011 805
2010 886
2009 827
2008 870
2007 815
2006 828
2005 877
2004 875
2003 911
2002 865
2001 854
2000 883
Stopa bezrobocia rejestrowanego 163
Zarejestrowani bezrobotni 691
Zasiłek dla bezrobotnych 6827
COVID-19 1733
Deklaracja dostępności 227
Kontakt do urzędu pracy 88952
Ochrona Danych Osobowych 6084
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6910
Programy ze środków Funduszu Pracy 8188
Programy realizowane 5013
Program Regionalny 2571
Programy zakończone 3978
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3064
Roboty publiczne (2016) 3167
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2680
Staże (2016) 3802
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2663
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3548
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 3865
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6192
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 5349
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6636
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 6260
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3162
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4047
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5751
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4893
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3925
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5532
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 5456
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6385
Krok do przodu (2012) 3996
Projekty ze środków Unii Europejskiej 18447
Projekty realizowane 5118
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VI) 796
Projekty zakończone 4326
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 1619
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 1492
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1559
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1870
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2988
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 4407