Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 78605
Agencje zatrudnienia 5867
Dokumenty do pobrania 35865
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21017
Wysokość świadczeń pieniężnych 8881
Zasiłek dla bezrobotnych 13316
Ubezpieczenie zdrowotne 7909
Dodatek aktywizacyjny 8894
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17164
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5856
Zwrot kosztów przejazdu 4949
Zwrot kosztów zakwaterowania 4250
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5000
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6356
Pożyczka szkoleniowa 5465
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3752
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7852
Inne finansowe formy wsparcia 5594
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 6304
Bon na zasiedlenie 5552
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13395
Pośrednictwo pracy krajowe 4083
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4009
Poradnictwo zawodowe 4636
Szkolenia 12006
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5034
Staże 10127
Prace interwencyjne 5145
Roboty publiczne 4126
Prace społecznie użyteczne 5006
Grant na telepracę 4403
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4106
Świadczenie aktywizacyjne 4707
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5300
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 4107
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4551
Program aktywizacja i integracja 5279
Bon stażowy 6205
Bon szkoleniowy 5286
Bon zatrudnieniowy 4488
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8524
Przyznanie statusu bezrobotnego 5850
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5016
Utrata statusu bezrobotnego 4790
Utrata statusu poszukującego pracy 3948
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5913
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8057
Prawa bezrobotnych 7575
Prawa poszukujących pracy 4378
Obowiązki bezrobotnych 5584
Obowiązki poszukujących pracy 4452
Rejestracja bezrobotnych 33294
Rejestracja przez Internet 14135
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6061
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 29566
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 12326
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4550
Rejestracja poszukujących pracy 9127
Rejestracja przez Internet 12539
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4102
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5236
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4176
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1570
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 49938
Dokumenty do pobrania 38096
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 19066
Pośrednictwo pracy krajowe 3751
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4598
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3604
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4566
Fundusz szkoleniowy 5756
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4017
Staże 17711
Prace interwencyjne 4554
Roboty publiczne 4648
Prace społecznie użyteczne 4866
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9593
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4181
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4692
Zwolnienia grupowe 3961
Wysokość świadczeń pieniężnych 5515
Grant na telepracę 4561
Świadczenie aktywizacyjne 3955
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6602
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3959
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5312
Bon stażowy 5192
Bon zatrudnieniowy 4207
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11011
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4291
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5658
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3747
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców 85
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3709
Opłaty 5124
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 85
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4727
Tryb postępowania 3991
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3813
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 3067
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4059
Zezwolenia na pracę sezonową 81
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 2007
Wymagane dokumenty 4334
EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej 5010
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4635
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4042
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4192
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4857
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3691
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4333
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3837
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3679
Zgłoszenie oferty pracy 12172
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 9403
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 6884
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5730
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 13324
Minimalne wynagrodzenie 7548
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4307
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 4492
Sprawozdania z działalności Urzędu 6935
Statystyka lokalna 1255
2021 402
2020 1417
2019 1796
2018 1451
2017 1438
2016 1434
2015 1235
2014 1172
2013 1355
2012 1218
2011 1154
2010 1393
2009 1159
2008 1184
2007 1260
2006 1194
2005 1216
2004 1214
2003 1284
2002 1221
2001 1207
2000 1266
Stopa bezrobocia rejestrowanego 561
Zarejestrowani bezrobotni 1004
Zasiłek dla bezrobotnych 7412
COVID-19 2348
Deklaracja dostępności 606
Kontakt do urzędu pracy 93959
Ochrona Danych Osobowych 6569
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7389
Programy ze środków Funduszu Pracy 8726
Programy realizowane 5437
Program Regionalny 3000
Programy zakończone 4337
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3426
Roboty publiczne (2016) 3472
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2962
Staże (2016) 4267
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2936
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3841
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4171
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6478
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 5680
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6929
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 6699
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3418
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4291
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 6019
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 5156
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 4182
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5853
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 5883
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6813
Krok do przodu (2012) 4265
Projekty ze środków Unii Europejskiej 19071