Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 83088
Agencje zatrudnienia 6454
Dokumenty do pobrania 42630
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22645
Wysokość świadczeń pieniężnych 9774
Zasiłek dla bezrobotnych 14108
Ubezpieczenie zdrowotne 9273
Dodatek aktywizacyjny 9628
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20371
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6514
Zwrot kosztów przejazdu 5463
Zwrot kosztów zakwaterowania 4829
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5511
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6951
Pożyczka szkoleniowa 6086
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4176
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8738
Inne finansowe formy wsparcia 6151
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 6946
Bon na zasiedlenie 6036
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14447
Pośrednictwo pracy krajowe 4520
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4457
Poradnictwo zawodowe 5120
Szkolenia 12963
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5686
Staże 11853
Prace interwencyjne 5786
Roboty publiczne 4617
Prace społecznie użyteczne 5615
Grant na telepracę 4896
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4587
Świadczenie aktywizacyjne 5178
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5959
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 4567
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5118
Program aktywizacja i integracja 5704
Bon stażowy 6879
Bon szkoleniowy 5847
Bon zatrudnieniowy 4953
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9335
Przyznanie statusu bezrobotnego 6398
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5529
Utrata statusu bezrobotnego 5366
Utrata statusu poszukującego pracy 4343
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 6524
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8754
Prawa bezrobotnych 8431
Prawa poszukujących pracy 4894
Obowiązki bezrobotnych 6104
Obowiązki poszukujących pracy 4919
Rejestracja bezrobotnych 36360
Rejestracja przez Internet 15483
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6622
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 35111
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 14595
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5015
Rejestracja poszukujących pracy 9911
Rejestracja przez Internet 13467
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4548
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5726
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4673
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 3014
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 53832
Dokumenty do pobrania 42965
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 20758
Pośrednictwo pracy krajowe 4179
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5094
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4007
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5090
Fundusz szkoleniowy 6326
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4511
Staże 18598
Prace interwencyjne 5047
Roboty publiczne 5264
Prace społecznie użyteczne 5545
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10797
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4631
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5212
Zwolnienia grupowe 4416
Wysokość świadczeń pieniężnych 6183
Grant na telepracę 5020
Świadczenie aktywizacyjne 4394
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 7260
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 4413
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5951
Bon stażowy 5799
Bon zatrudnieniowy 4699
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12426
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 5179
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 6391
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 4195
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców 605
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4150
Opłaty 5929
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 632
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5379
Tryb postępowania 4439
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4255
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 3651
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4555
Zezwolenia na pracę sezonową 557
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 2470
EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej 6015
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5110
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4478
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4623
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5457
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4101
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4797
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4266
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4119
Zgłoszenie oferty pracy 13035
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 10011
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 7456
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6247
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 14826
Minimalne wynagrodzenie 8701
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5090
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 5115
Sprawozdania z działalności Urzędu 7911
Statystyka lokalna 1816
2022 318
2021 1053
2020 1972
2019 2867
2018 2383
2017 2365
2016 2195
2015 1806
2014 1704
2013 1901
2012 1724
2011 1729
2010 2224
2009 1686
2008 1728
2007 2138
2006 1733
2005 1741
2004 1744
2003 2045
2002 1750
2001 1905
2000 1859
Stopa bezrobocia rejestrowanego 1359
Zasiłek dla bezrobotnych 8174
COVID-19 2968
Deklaracja dostępności 1530
Kontakt do urzędu pracy 99466
Ochrona Danych Osobowych 7364
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8011
Programy ze środków Funduszu Pracy 9472
Programy realizowane 6081
Program Regionalny 3562
Programy zakończone 4878
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3924
Roboty publiczne (2016) 3934
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 3395
Staże (2016) 4914
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 3339
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 4269
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4634
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6870
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 6138
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 7382
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 7304
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3837
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014)