Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2274
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 58297
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5507
Przyznanie statusu bezrobotnego 3816
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3129
Utrata statusu bezrobotnego 2975
Utrata statusu poszukującego pracy 2424
Rejestracja bezrobotnych 17928
Rejestracja przez Internet 8344
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3571
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 16013
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8144
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2702
Rejestracja poszukujących pracy 6018
Rejestracja przez Internet 8718
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2406
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3141
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2321
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5482
Prawa bezrobotnych 4784
Prawa poszukujących pracy 2653
Obowiązki bezrobotnych 3509
Obowiązki poszukujących pracy 2764
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9600
Pośrednictwo pracy krajowe 2496
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2402
Poradnictwo zawodowe 2798
Szkolenia 8524
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3325
Staże 6275
Prace interwencyjne 3238
Roboty publiczne 2472
Prace społecznie użyteczne 3120
Grant na telepracę 2672
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2534
Świadczenie aktywizacyjne 3039
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3302
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2403
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2725
Program aktywizacja i integracja 3540
Bon stażowy 4304
Bon szkoleniowy 3450
Bon zatrudnieniowy 2820
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14508
Wysokość świadczeń pieniężnych 6175
Zasiłek dla bezrobotnych 9553
Ubezpieczenie zdrowotne 3186
Dodatek aktywizacyjny 6553
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8571
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3625
Zwrot kosztów przejazdu 2936
Zwrot kosztów zakwaterowania 2502
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3312
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4361
Pożyczka szkoleniowa 3531
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2259
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4281
Inne finansowe formy wsparcia 3726
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3997
Bon na zasiedlenie 3633
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2236
Dokumenty do pobrania 20534
Agencje zatrudnienia 3615
Inne informacje 3504
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5253
123 1201
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 34476
Zgłoszenie oferty pracy 9054
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 6564
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4382
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3911
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2714
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2400
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2232
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10370
Pośrednictwo pracy krajowe 2205
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2859
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2164
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2628
Fundusz szkoleniowy 3551
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2543
Staże 13332
Prace interwencyjne 2779
Roboty publiczne 2842
Prace społecznie użyteczne 3021
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5702
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2460
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2574
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2891
Zwolnienia grupowe 2404
Wysokość świadczeń pieniężnych 3579
Grant na telepracę 3078
Świadczenie aktywizacyjne 2384
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4037
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2388
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3287
Bon stażowy 3289
Bon zatrudnieniowy 2543
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7137
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1825
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3053
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2656
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2537
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2965
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2220
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2880
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3430
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2335
Tryb postępowania 2485
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2212
Wymagane dokumenty 2622
Opłaty 2733
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2902
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2225
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2540
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 470
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 807
Dokumenty do pobrania 23112
Inne informacje 2882
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6253
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 61043
Urząd Pracy w mediach 12306
Struktura PUP Kluczbork 9961
Kierownictwo Urzędu 9420
Dział finansowo - księgowy 6166
Dział administracyjno - organizacyjny 6092
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 6457
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10121
Projekty ze środków Unii Europejskiej 13884
Projekty realizowane 3690
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 292
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 133
Projekty zakończone 2929
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1539
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2874
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1398
Aktywizacja osób młodych (2016) 3125
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4366
Aktywizacja osób młodych (2015) 2404
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2994
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5100
Postaw na siebie (2014) 3028
Bliżej do celu (2011-2014) 3413
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3602
Postaw na siebie (2013) 2686
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2596
Postaw na siebie (2012) 2712
Postaw na siebie (2011) 2449
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2625
Postaw na siebie (2010) 2477
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2563
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2961
Postaw na siebie (2009) 2245
Postaw na siebie (2008) 2579
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1334
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1363
Programy ze środków Funduszu Pracy 5651
Programy realizowane 3522
Program Regionalny 958
Programy zakończone 2624
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1525
Roboty publiczne (2016) 1568
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 996
Staże (2016) 2047
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1420
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2086
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2338
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4713
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3744
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4983
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4702
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1981
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2795
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3786
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3589
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2587
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4082
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3722
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4800
Krok do przodu (2012) 2603
Analizy i statystyki 8061
Sprawozdania 4056
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1851
Stopa bezrobocia w powiecie 7652
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3924
Minimalne wynagrodzenie 4914
Zasiłek dla bezrobotnych 4244
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2531
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4446
Przydatne linki 3948
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2909
Ankieta oceniająca stronę internetową 2359
Ochrona Danych Osobowych 1508