Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 63760
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6177
Przyznanie statusu bezrobotnego 4370
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3634
Utrata statusu bezrobotnego 3468
Utrata statusu poszukującego pracy 2863
Rejestracja bezrobotnych 20318
Rejestracja przez Internet 9450
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4146
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 17877
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9193
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3184
Rejestracja poszukujących pracy 6750
Rejestracja przez Internet 9513
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2852
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3732
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2855
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6138
Prawa bezrobotnych 5374
Prawa poszukujących pracy 3084
Obowiązki bezrobotnych 4134
Obowiązki poszukujących pracy 3164
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10537
Pośrednictwo pracy krajowe 2925
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2782
Poradnictwo zawodowe 3365
Szkolenia 9548
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3736
Staże 6860
Prace interwencyjne 3742
Roboty publiczne 2920
Prace społecznie użyteczne 3615
Grant na telepracę 3127
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2950
Świadczenie aktywizacyjne 3503
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3759
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2883
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3173
Program aktywizacja i integracja 4008
Bon stażowy 4788
Bon szkoleniowy 3855
Bon zatrudnieniowy 3214
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16094
Wysokość świadczeń pieniężnych 6832
Zasiłek dla bezrobotnych 10515
Ubezpieczenie zdrowotne 3629
Dodatek aktywizacyjny 7212
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10119
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4084
Zwrot kosztów przejazdu 3422
Zwrot kosztów zakwaterowania 2893
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3759
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4844
Pożyczka szkoleniowa 4023
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2612
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5033
Inne finansowe formy wsparcia 4212
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4624
Bon na zasiedlenie 4182
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2622
Dokumenty do pobrania 23532
Agencje zatrudnienia 4158
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4043
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 44
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37837
Zgłoszenie oferty pracy 9848
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 7381
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 5151
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4418
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3076
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2744
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2547
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11686
Pośrednictwo pracy krajowe 2563
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3257
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2501
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3166
Fundusz szkoleniowy 4157
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2902
Staże 14745
Prace interwencyjne 3193
Roboty publiczne 3278
Prace społecznie użyteczne 3449
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6612
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2896
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2917
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3275
Zwolnienia grupowe 2757
Wysokość świadczeń pieniężnych 4035
Grant na telepracę 3423
Świadczenie aktywizacyjne 2774
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4629
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2775
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3761
Bon stażowy 3721
Bon zatrudnieniowy 3002
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8194
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2421
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3430
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3018
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2890
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3431
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2567
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3422
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3939
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2756
Tryb postępowania 2859
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2576
Wymagane dokumenty 3011
Opłaty 3228
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3333
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2571
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2904
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 852
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 1492
Dokumenty do pobrania 26123
Inne informacje 3287
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6657
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 68916
Urząd Pracy w mediach 12957
Struktura PUP Kluczbork 11269
Kierownictwo Urzędu 10505
Dział finansowo - księgowy 6967
Dział administracyjno - organizacyjny 7037
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 7318
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11104
Projekty ze środków Unii Europejskiej 15910
Projekty realizowane 4194
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 588
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 470
Projekty zakończone 3381
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 632
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 791
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2018
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3383
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1925
Aktywizacja osób młodych (2016) 3753
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4893
Aktywizacja osób młodych (2015) 2916
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3404
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5518
Postaw na siebie (2014) 3426
Bliżej do celu (2011-2014) 3950
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 4121
Postaw na siebie (2013) 3071
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 3021
Postaw na siebie (2012) 3094
Postaw na siebie (2011) 2889
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 3050
Postaw na siebie (2010) 2890
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 3002
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3467
Postaw na siebie (2009) 2686
Postaw na siebie (2008) 3008
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1768
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1792
Programy ze środków Funduszu Pracy 6461
Programy realizowane 4004
Program Regionalny 1462
Programy zakończone 3052
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2019
Roboty publiczne (2016) 2115
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1596
Staże (2016) 2643
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1816
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2619
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2798
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5232
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4265
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5540
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5234
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2348
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3198
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 4223
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4001
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3078
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4574
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 4286
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5409
Krok do przodu (2012) 3068
Analizy i statystyki 8965
Sprawozdania 4641
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2509
Stopa bezrobocia w powiecie 8406
Minimalne wynagrodzenie 5577
Zasiłek dla bezrobotnych 5095
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3086
Zarejestrowani bezrobotni 138
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5214
Przydatne linki 4599
Ochrona Danych Osobowych 3931