Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 65581
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6447
Przyznanie statusu bezrobotnego 4584
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3811
Utrata statusu bezrobotnego 3681
Utrata statusu poszukującego pracy 3015
Rejestracja bezrobotnych 21168
Rejestracja przez Internet 9887
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4353
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 18746
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9582
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3374
Rejestracja poszukujących pracy 7047
Rejestracja przez Internet 9850
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3026
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3960
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3055
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6433
Prawa bezrobotnych 5660
Prawa poszukujących pracy 3268
Obowiązki bezrobotnych 4371
Obowiązki poszukujących pracy 3344
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10924
Pośrednictwo pracy krajowe 3100
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2961
Poradnictwo zawodowe 3557
Szkolenia 9902
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3924
Staże 7112
Prace interwencyjne 3925
Roboty publiczne 3109
Prace społecznie użyteczne 3840
Grant na telepracę 3327
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3109
Świadczenie aktywizacyjne 3669
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3989
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3057
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3422
Program aktywizacja i integracja 4202
Bon stażowy 5001
Bon szkoleniowy 4026
Bon zatrudnieniowy 3406
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16636
Wysokość świadczeń pieniężnych 7131
Zasiłek dla bezrobotnych 10870
Ubezpieczenie zdrowotne 3842
Dodatek aktywizacyjny 7453
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10707
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4348
Zwrot kosztów przejazdu 3624
Zwrot kosztów zakwaterowania 3062
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3940
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5068
Pożyczka szkoleniowa 4290
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2764
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5341
Inne finansowe formy wsparcia 4420
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4938
Bon na zasiedlenie 4402
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2805
Dokumenty do pobrania 24370
Agencje zatrudnienia 4385
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4360
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 200
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39052
Zgłoszenie oferty pracy 10130
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 7733
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 5444
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4631
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3237
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2898
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2703
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12109
Pośrednictwo pracy krajowe 2740
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3447
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2644
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3389
Fundusz szkoleniowy 4410
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3064
Staże 15279
Prace interwencyjne 3375
Roboty publiczne 3450
Prace społecznie użyteczne 3679
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6967
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3108
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3080
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3460
Zwolnienia grupowe 2920
Wysokość świadczeń pieniężnych 4287
Grant na telepracę 3586
Świadczenie aktywizacyjne 2939
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4938
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2931
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3983
Bon stażowy 3952
Bon zatrudnieniowy 3204
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8633
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2659
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3595
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3194
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3074
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3652
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2720
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3680
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4169
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2914
Tryb postępowania 3030
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2753
Wymagane dokumenty 3173
Opłaty 3466
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3544
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2721
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3070
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1034
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 1787
Dokumenty do pobrania 27090
Inne informacje 3479
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6836
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 71726
Urząd Pracy w mediach 13285
Struktura PUP Kluczbork 11767
Kierownictwo Urzędu 10974
Dział finansowo - księgowy 7342
Dział administracyjno - organizacyjny 7400
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 7674
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11519
Projekty ze środków Unii Europejskiej 16619
Projekty realizowane 4367
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 798
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 656
Projekty zakończone 3568
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 802
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 973
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2235
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3595
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2132
Aktywizacja osób młodych (2016) 4000
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 5129
Aktywizacja osób młodych (2015) 3127
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3569
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5732
Postaw na siebie (2014) 3585
Bliżej do celu (2011-2014) 4157
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 4310
Postaw na siebie (2013) 3204
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 3178
Postaw na siebie (2012) 3237
Postaw na siebie (2011) 3080
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 3217
Postaw na siebie (2010) 3032
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 3169
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3670
Postaw na siebie (2009) 2855
Postaw na siebie (2008) 3157
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1935
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1963
Programy ze środków Funduszu Pracy 6760
Programy realizowane 4197
Program Regionalny 1656
Programy zakończone 3224
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2216
Roboty publiczne (2016) 2323
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1871
Staże (2016) 2928
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1974
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2807
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2999
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5426
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4487
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5774
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5457
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2512
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3356
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5065
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4177
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3257
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4771
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 4552
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5628
Krok do przodu (2012) 3243
Analizy i statystyki 9300
Sprawozdania 4835
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2757
Stopa bezrobocia w powiecie 8653
Minimalne wynagrodzenie 5814
Zasiłek dla bezrobotnych 5425
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3275
Zarejestrowani bezrobotni 339
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5545
Przydatne linki 4852
Ochrona Danych Osobowych 4409