Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 64829
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6322
Przyznanie statusu bezrobotnego 4486
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3726
Utrata statusu bezrobotnego 3580
Utrata statusu poszukującego pracy 2944
Rejestracja bezrobotnych 20776
Rejestracja przez Internet 9689
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4254
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 18387
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9395
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3295
Rejestracja poszukujących pracy 6894
Rejestracja przez Internet 9708
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2946
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3859
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2967
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6294
Prawa bezrobotnych 5528
Prawa poszukujących pracy 3173
Obowiązki bezrobotnych 4257
Obowiązki poszukujących pracy 3264
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10757
Pośrednictwo pracy krajowe 3018
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2872
Poradnictwo zawodowe 3470
Szkolenia 9736
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3827
Staże 6996
Prace interwencyjne 3844
Roboty publiczne 3023
Prace społecznie użyteczne 3732
Grant na telepracę 3234
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3037
Świadczenie aktywizacyjne 3592
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3878
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2974
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3305
Program aktywizacja i integracja 4119
Bon stażowy 4898
Bon szkoleniowy 3944
Bon zatrudnieniowy 3309
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16407
Wysokość świadczeń pieniężnych 7001
Zasiłek dla bezrobotnych 10694
Ubezpieczenie zdrowotne 3748
Dodatek aktywizacyjny 7337
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10466
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4223
Zwrot kosztów przejazdu 3537
Zwrot kosztów zakwaterowania 2984
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3847
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4968
Pożyczka szkoleniowa 4171
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2700
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5211
Inne finansowe formy wsparcia 4324
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4787
Bon na zasiedlenie 4301
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2724
Dokumenty do pobrania 24001
Agencje zatrudnienia 4279
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4220
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 130
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 38402
Zgłoszenie oferty pracy 10002
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 7578
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 5317
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4514
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3157
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2821
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2628
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11937
Pośrednictwo pracy krajowe 2653
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3357
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2578
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3288
Fundusz szkoleniowy 4291
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2993
Staże 15042
Prace interwencyjne 3286
Roboty publiczne 3373
Prace społecznie użyteczne 3570
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6827
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3023
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3008
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3371
Zwolnienia grupowe 2850
Wysokość świadczeń pieniężnych 4162
Grant na telepracę 3509
Świadczenie aktywizacyjne 2863
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4792
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2859
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3881
Bon stażowy 3844
Bon zatrudnieniowy 3109
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8460
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2552
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3521
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3118
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2974
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3547
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2646
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3572
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4061
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2841
Tryb postępowania 2943
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2663
Wymagane dokumenty 3101
Opłaty 3354
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3439
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2648
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2997
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 955
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 1647
Dokumenty do pobrania 26693
Inne informacje 3395
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6750
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 70389
Urząd Pracy w mediach 13143
Struktura PUP Kluczbork 11539
Kierownictwo Urzędu 10766
Dział finansowo - księgowy 7182
Dział administracyjno - organizacyjny 7258
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 7506
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11361
Projekty ze środków Unii Europejskiej 16291
Projekty realizowane 4285
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 708
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 571
Projekty zakończone 3489
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 726
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 893
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2140
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3502
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2040
Aktywizacja osób młodych (2016) 3895
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 5022
Aktywizacja osób młodych (2015) 3029
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3491
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5632
Postaw na siebie (2014) 3515
Bliżej do celu (2011-2014) 4060
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 4240
Postaw na siebie (2013) 3146
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 3098
Postaw na siebie (2012) 3172
Postaw na siebie (2011) 2988
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 3143
Postaw na siebie (2010) 2964
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 3097
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3581
Postaw na siebie (2009) 2778
Postaw na siebie (2008) 3092
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1855
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1890
Programy ze środków Funduszu Pracy 6612
Programy realizowane 4106
Program Regionalny 1559
Programy zakończone 3154
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2128
Roboty publiczne (2016) 2228
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1731
Staże (2016) 2793
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1902
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2726
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2915
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5338
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4394
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5674
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5354
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2442
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3280
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 4983
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4093
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3171
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4687
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 4418
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5525
Krok do przodu (2012) 3166
Analizy i statystyki 9153
Sprawozdania 4738
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2640
Stopa bezrobocia w powiecie 8546
Minimalne wynagrodzenie 5700
Zasiłek dla bezrobotnych 5282
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3183
Zarejestrowani bezrobotni 231
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5400
Przydatne linki 4731
Ochrona Danych Osobowych 4216