Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 68401
Agencje zatrudnienia 4730
Dokumenty do pobrania 26633
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17612
Wysokość świadczeń pieniężnych 7523
Zasiłek dla bezrobotnych 11340
Ubezpieczenie zdrowotne 4138
Dodatek aktywizacyjny 7772
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11722
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4674
Zwrot kosztów przejazdu 3918
Zwrot kosztów zakwaterowania 3339
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4200
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5359
Pożyczka szkoleniowa 4608
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3022
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5779
Inne finansowe formy wsparcia 4724
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5288
Bon na zasiedlenie 4712
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11521
Pośrednictwo pracy krajowe 3348
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3246
Poradnictwo zawodowe 3813
Szkolenia 10340
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4194
Staże 7532
Prace interwencyjne 4189
Roboty publiczne 3381
Prace społecznie użyteczne 4132
Grant na telepracę 3594
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3363
Świadczenie aktywizacyjne 3929
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4266
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3316
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3715
Program aktywizacja i integracja 4488
Bon stażowy 5286
Bon szkoleniowy 4277
Bon zatrudnieniowy 3676
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3107
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6932
Przyznanie statusu bezrobotnego 4880
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4083
Utrata statusu bezrobotnego 3956
Utrata statusu poszukującego pracy 3271
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4745
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6833
Prawa bezrobotnych 5992
Prawa poszukujących pracy 3559
Obowiązki bezrobotnych 4684
Obowiązki poszukujących pracy 3611
Rejestracja bezrobotnych 23402
Rejestracja przez Internet 10803
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4721
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 20223
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10202
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3660
Rejestracja poszukujących pracy 7540
Rejestracja przez Internet 10316
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3294
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4256
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3310
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 475
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40909
Dokumenty do pobrania 29215
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13132
Pośrednictwo pracy krajowe 3011
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3720
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2874
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3677
Fundusz szkoleniowy 4752
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3299
Staże 15986
Prace interwencyjne 3635
Roboty publiczne 3720
Prace społecznie użyteczne 3985
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7445
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3364
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3719
Zwolnienia grupowe 3169
Wysokość świadczeń pieniężnych 4584
Grant na telepracę 3827
Świadczenie aktywizacyjne 3207
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5285
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3192
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4282
Bon stażowy 4233
Bon zatrudnieniowy 3461
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9125
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2990
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4478
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3140
Tryb postępowania 3281
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2990
Wymagane dokumenty 3432
Opłaty 3805
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3816
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2983
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3326
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1287
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 2123
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4005
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3869
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3438
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3320
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3958
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2964
Inne informacje 3754
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7134
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3516
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3133
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2946
Zgłoszenie oferty pracy 10540
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 8148
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 5811
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4902
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 10170
Minimalne wynagrodzenie 6132
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3097
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3525
Sprawozdania z działalności Urzędu 5255
Statystyka lokalna 308
2020 109
2019 310
2018 243
2017 235
2016 244
2015 213
2014 218
2013 242
2012 219
2011 214
2010 230
2009 223
2008 236
2007 218
2006 207
2005 219
2004 240
2003 238
2002 211
2001 219
2000 220
Stopa bezrobocia w powiecie 9038
Zarejestrowani bezrobotni 166
Zasiłek dla bezrobotnych 5856
COVID-19 7
Kontakt do urzędu pracy 77318
Ochrona Danych Osobowych 5401
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5980
Programy ze środków Funduszu Pracy 7240
Programy realizowane 4470
Program Regionalny 1975
Programy zakończone 3477
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2518
Roboty publiczne (2016) 2604
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2144
Staże (2016) 3261
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2214
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3070
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 3314
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5713
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4777
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6065
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5761
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2747
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3596
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5288
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4424
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3488
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5045
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 4865
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5919
Krok do przodu (2012) 3502
Projekty ze środków Unii Europejskiej 17394
Projekty realizowane 4637
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VI) 234
Projekty zakończone 3832
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 1108
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 964
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1092
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1255
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2512
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3904
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2423
Aktywizacja osób młodych (2016) 4338
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 5414
Aktywizacja osób młodych (2015) 3429
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3805
Kreuję swoje życie (2013-2015) 6037
Postaw na siebie (2014) 3835
Bliżej do celu (2011-2014) 4446
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 4575
Postaw na siebie (2013) 3422
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 3425
Postaw na siebie (2012) 3483