Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2010
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 54237
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5069
Przyznanie statusu bezrobotnego 3468
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2797
Utrata statusu bezrobotnego 2645
Utrata statusu poszukującego pracy 2140
Rejestracja bezrobotnych 16229
Rejestracja przez Internet 7501
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3244
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14657
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7487
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2387
Rejestracja poszukujących pracy 5478
Rejestracja przez Internet 7960
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2149
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2775
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2005
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4939
Prawa bezrobotnych 4320
Prawa poszukujących pracy 2328
Obowiązki bezrobotnych 3071
Obowiązki poszukujących pracy 2419
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8937
Pośrednictwo pracy krajowe 2198
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2130
Poradnictwo zawodowe 2432
Szkolenia 7250
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2978
Staże 5795
Prace interwencyjne 2928
Roboty publiczne 2138
Prace społecznie użyteczne 2872
Grant na telepracę 2362
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2236
Świadczenie aktywizacyjne 2734
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 2984
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2157
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2433
Program aktywizacja i integracja 3138
Bon stażowy 4012
Bon szkoleniowy 3041
Bon zatrudnieniowy 2456
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13407
Wysokość świadczeń pieniężnych 5670
Zasiłek dla bezrobotnych 8769
Ubezpieczenie zdrowotne 2829
Dodatek aktywizacyjny 6082
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7600
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3339
Zwrot kosztów przejazdu 2582
Zwrot kosztów zakwaterowania 2215
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2886
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3976
Pożyczka szkoleniowa 3242
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1992
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3800
Inne finansowe formy wsparcia 3345
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3629
Bon na zasiedlenie 3268
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1975
Dokumenty do pobrania 18800
Agencje zatrudnienia 3237
Inne informacje 3191
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4777
123 789
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 31753
Zgłoszenie oferty pracy 8088
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5716
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3700
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3425
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2417
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2133
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1982
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9502
Pośrednictwo pracy krajowe 1938
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2518
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1927
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2272
Fundusz szkoleniowy 3131
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2237
Staże 11895
Prace interwencyjne 2385
Roboty publiczne 2482
Prace społecznie użyteczne 2759
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5083
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2130
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2336
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2569
Zwolnienia grupowe 2110
Wysokość świadczeń pieniężnych 3218
Grant na telepracę 2763
Świadczenie aktywizacyjne 2070
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3642
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2021
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2977
Bon stażowy 2965
Bon zatrudnieniowy 2200
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6603
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1459
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2754
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2374
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2284
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2701
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1985
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2459
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3000
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2031
Tryb postępowania 2226
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1963
Wymagane dokumenty 2310
Opłaty 2394
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2649
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1947
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2220
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 183
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 286
Dokumenty do pobrania 20956
Inne informacje 2583
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5903
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 54906
Urząd Pracy w mediach 11808
Struktura PUP Kluczbork 9080
Kierownictwo Urzędu 8561
Dział finansowo - księgowy 5536
Dział administracyjno - organizacyjny 5453
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 5764
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9373
Projekty ze środków Unii Europejskiej 12113
Projekty realizowane 3264
Projekty zakończone 2595
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1136
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 2468
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 977
Aktywizacja osób młodych (2016) 2644
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 3951
Aktywizacja osób młodych (2015) 1923
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 2647
Kreuję swoje życie (2013-2015) 4605
Postaw na siebie (2014) 2752
Bliżej do celu (2011-2014) 3143
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3174
Postaw na siebie (2013) 2436
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2323
Postaw na siebie (2012) 2470
Postaw na siebie (2011) 2204
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2385
Postaw na siebie (2010) 2206
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2255
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 2731
Postaw na siebie (2009) 1988
Postaw na siebie (2008) 2327
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1015
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1027
Programy ze środków Funduszu Pracy 5078
Programy realizowane 3216
Program Regionalny 596
Programy zakończone 2324
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1180
Roboty publiczne (2016) 1181
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 645
Staże (2016) 1607
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1145
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 1706
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 1961
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4252
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3406
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 4619
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4385
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 1697
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2541
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3451
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3287
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2298
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 3777
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3437
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 4454
Krok do przodu (2012) 2289
Analizy i statystyki 7434
Sprawozdania 3666
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1468
Stopa bezrobocia w powiecie 7023
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 3572
Minimalne wynagrodzenie 4420
Zasiłek dla bezrobotnych 3586
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2166
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3836
Przydatne linki 3523
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2607
Ankieta oceniająca stronę internetową 2016