Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 66690
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6619
Przyznanie statusu bezrobotnego 4692
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3916
Utrata statusu bezrobotnego 3789
Utrata statusu poszukującego pracy 3114
Rejestracja bezrobotnych 21661
Rejestracja przez Internet 10148
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4484
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 19185
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9797
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3491
Rejestracja poszukujących pracy 7218
Rejestracja przez Internet 10022
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3121
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4072
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3158
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6587
Prawa bezrobotnych 5802
Prawa poszukujących pracy 3386
Obowiązki bezrobotnych 4497
Obowiązki poszukujących pracy 3455
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11147
Pośrednictwo pracy krajowe 3196
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3083
Poradnictwo zawodowe 3661
Szkolenia 10107
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4035
Staże 7273
Prace interwencyjne 4021
Roboty publiczne 3227
Prace społecznie użyteczne 3957
Grant na telepracę 3429
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3215
Świadczenie aktywizacyjne 3775
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4104
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3167
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3561
Program aktywizacja i integracja 4318
Bon stażowy 5123
Bon szkoleniowy 4131
Bon zatrudnieniowy 3521
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17068
Wysokość świadczeń pieniężnych 7314
Zasiłek dla bezrobotnych 11068
Ubezpieczenie zdrowotne 3954
Dodatek aktywizacyjny 7591
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11207
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4489
Zwrot kosztów przejazdu 3757
Zwrot kosztów zakwaterowania 3177
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4053
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5190
Pożyczka szkoleniowa 4426
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2874
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5524
Inne finansowe formy wsparcia 4554
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5099
Bon na zasiedlenie 4543
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2915
Dokumenty do pobrania 25186
Agencje zatrudnienia 4509
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4519
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 301
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39791
Zgłoszenie oferty pracy 10297
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 7874
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 5580
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4739
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3353
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2992
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2793
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12434
Pośrednictwo pracy krajowe 2848
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3546
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2738
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3511
Fundusz szkoleniowy 4566
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3159
Staże 15576
Prace interwencyjne 3480
Roboty publiczne 3557
Prace społecznie użyteczne 3804
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7160
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3208
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3182
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3564
Zwolnienia grupowe 3018
Wysokość świadczeń pieniężnych 4408
Grant na telepracę 3686
Świadczenie aktywizacyjne 3044
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5092
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3041
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4106
Bon stażowy 4071
Bon zatrudnieniowy 3303
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8858
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2800
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3696
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3292
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3173
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3775
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2821
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3819
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4286
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2995
Tryb postępowania 3123
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2836
Wymagane dokumenty 3276
Opłaty 3598
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3647
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2828
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3175
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1133
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 1925
Dokumenty do pobrania 27953
Inne informacje 3585
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6949
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 74147
Urząd Pracy w mediach 13442
Struktura PUP Kluczbork 12076
Kierownictwo Urzędu 11187
Dział finansowo - księgowy 7489
Dział administracyjno - organizacyjny 7587
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 7849
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11713
Projekty ze środków Unii Europejskiej 16959
Projekty realizowane 4485
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VI) 13
Projekty zakończone 3678
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 924
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 791
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 914
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1077
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2341
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3723
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2252
Aktywizacja osób młodych (2016) 4138
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 5245
Aktywizacja osób młodych (2015) 3256
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3667
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5858
Postaw na siebie (2014) 3684
Bliżej do celu (2011-2014) 4283
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 4427
Postaw na siebie (2013) 3302
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 3280
Postaw na siebie (2012) 3341
Postaw na siebie (2011) 3196
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 3326
Postaw na siebie (2010) 3140
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 3277
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3782
Postaw na siebie (2009) 2964
Postaw na siebie (2008) 3262
Twoja Przyszłość (2006-2007) 2046
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 2039
Programy ze środków Funduszu Pracy 6935
Programy realizowane 4318
Program Regionalny 1767
Programy zakończone 3331
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2341
Roboty publiczne (2016) 2434
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1990
Staże (2016) 3066
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2073
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2921
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 3127
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5541
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4599
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5885
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5588
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2610
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3449
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5152
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4274
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3350
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4883
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 4680
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5751
Krok do przodu (2012) 3347
Analizy i statystyki 9549
Minimalne wynagrodzenie 5950
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2896
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3367
Sprawozdania z działalności Urzędu 5000
Statystyka lokalna 83
2019 87
2018 64
2017