Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 72267
Agencje zatrudnienia 5235
Dokumenty do pobrania 29978
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18877
Wysokość świadczeń pieniężnych 7987
Zasiłek dla bezrobotnych 12099
Ubezpieczenie zdrowotne 4987
Dodatek aktywizacyjny 8171
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13117
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5038
Zwrot kosztów przejazdu 4309
Zwrot kosztów zakwaterowania 3678
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4531
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5707
Pożyczka szkoleniowa 4917
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3319
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6456
Inne finansowe formy wsparcia 5083
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5680
Bon na zasiedlenie 5044
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12266
Pośrednictwo pracy krajowe 3658
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3570
Poradnictwo zawodowe 4165
Szkolenia 10936
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4526
Staże 8300
Prace interwencyjne 4563
Roboty publiczne 3724
Prace społecznie użyteczne 4437
Grant na telepracę 3914
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3678
Świadczenie aktywizacyjne 4275
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4580
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3662
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4008
Program aktywizacja i integracja 4823
Bon stażowy 5631
Bon szkoleniowy 4648
Bon zatrudnieniowy 4024
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3465
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7575
Przyznanie statusu bezrobotnego 5290
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4413
Utrata statusu bezrobotnego 4290
Utrata statusu poszukującego pracy 3537
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5301
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7363
Prawa bezrobotnych 6451
Prawa poszukujących pracy 3898
Obowiązki bezrobotnych 5039
Obowiązki poszukujących pracy 3968
Rejestracja bezrobotnych 27507
Rejestracja przez Internet 12239
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5355
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 23669
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11091
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4044
Rejestracja poszukujących pracy 8215
Rejestracja przez Internet 11100
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3651
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4660
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3617
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 834
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 44843
Dokumenty do pobrania 33145
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16689
Pośrednictwo pracy krajowe 3350
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4109
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3184
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4045
Fundusz szkoleniowy 5191
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3626
Staże 16575
Prace interwencyjne 3997
Roboty publiczne 4024
Prace społecznie użyteczne 4317
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8101
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3723
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4138
Zwolnienia grupowe 3515
Wysokość świadczeń pieniężnych 4927
Grant na telepracę 4162
Świadczenie aktywizacyjne 3539
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5721
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3551
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4672
Bon stażowy 4604
Bon zatrudnieniowy 3787
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9771
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3435
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4903
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3412
Tryb postępowania 3596
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3296
Wymagane dokumenty 3751
Opłaty 4314
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4138
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3302
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3662
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1602
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 2538
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4375
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4200
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3765
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3650
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4288
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3288
Inne informacje 4182
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7634
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3866
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3441
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3262
Zgłoszenie oferty pracy 11129
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 8765
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 6300
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5250
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 11540
Minimalne wynagrodzenie 6674
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3493
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3929
Sprawozdania z działalności Urzędu 5889
Statystyka lokalna 713
2020 648
2019 762
2018 689
2017 639
2016 676
2015 651
2014 618
2013 692
2012 665
2011 594
2010 675
2009 629
2008 659
2007 612
2006 628
2005 637
2004 677
2003 687
2002 639
2001 634
2000 652
Stopa bezrobocia w powiecie 9501
Zarejestrowani bezrobotni 506
Zasiłek dla bezrobotnych 6426
COVID-19 1340
Deklaracja dostępności 23
Kontakt do urzędu pracy 85526
Ochrona Danych Osobowych 5818
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6591
Programy ze środków Funduszu Pracy 7945
Programy realizowane 4842
Program Regionalny 2394
Programy zakończone 3811
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2900
Roboty publiczne (2016) 3008
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2511
Staże (2016) 3608
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2531
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3405
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 3713
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6052
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 5180
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6464
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 6079
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3033
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3904
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5622
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4751
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3794
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5380
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 5253
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6225
Krok do przodu (2012) 3844
Projekty ze środków Unii Europejskiej 18087
Projekty realizowane 4966
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VI) 588
Projekty zakończone 4184
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 1460
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 1301
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1412
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1649
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2846
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 4261