Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 70801
Agencje zatrudnienia 5016
Dokumenty do pobrania 28880
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18387
Wysokość świadczeń pieniężnych 7793
Zasiłek dla bezrobotnych 11785
Ubezpieczenie zdrowotne 4517
Dodatek aktywizacyjny 7994
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12452
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4894
Zwrot kosztów przejazdu 4123
Zwrot kosztów zakwaterowania 3512
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4370
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5529
Pożyczka szkoleniowa 4794
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3178
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6123
Inne finansowe formy wsparcia 4906
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5543
Bon na zasiedlenie 4883
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11928
Pośrednictwo pracy krajowe 3522
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3419
Poradnictwo zawodowe 3990
Szkolenia 10677
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4376
Staże 7995
Prace interwencyjne 4391
Roboty publiczne 3559
Prace społecznie użyteczne 4311
Grant na telepracę 3763
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3529
Świadczenie aktywizacyjne 4105
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4446
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3504
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3889
Program aktywizacja i integracja 4660
Bon stażowy 5466
Bon szkoleniowy 4460
Bon zatrudnieniowy 3845
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3309
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7300
Przyznanie statusu bezrobotnego 5111
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4260
Utrata statusu bezrobotnego 4149
Utrata statusu poszukującego pracy 3410
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5048
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7117
Prawa bezrobotnych 6226
Prawa poszukujących pracy 3730
Obowiązki bezrobotnych 4880
Obowiązki poszukujących pracy 3806
Rejestracja bezrobotnych 26111
Rejestracja przez Internet 11689
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5127
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 22457
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10773
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3874
Rejestracja poszukujących pracy 7952
Rejestracja przez Internet 10766
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3486
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4470
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3483
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 675
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 43751
Dokumenty do pobrania 32161
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16061
Pośrednictwo pracy krajowe 3185
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3924
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3027
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3867
Fundusz szkoleniowy 4978
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3465
Staże 16270
Prace interwencyjne 3812
Roboty publiczne 3876
Prace społecznie użyteczne 4171
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7808
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3556
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3954
Zwolnienia grupowe 3355
Wysokość świadczeń pieniężnych 4801
Grant na telepracę 4003
Świadczenie aktywizacyjne 3390
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 5551
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3372
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4504
Bon stażowy 4438
Bon zatrudnieniowy 3630
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9471
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3236
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4703
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3279
Tryb postępowania 3455
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3153
Wymagane dokumenty 3602
Opłaty 4042
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3997
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3153
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3506
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1457
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 2344
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4205
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4054
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3601
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3496
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4151
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3123
Inne informacje 3978
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7424
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3708
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3287
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3111
Zgłoszenie oferty pracy 10846
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 8439
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 6093
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5094
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 11016
Minimalne wynagrodzenie 6430
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3340
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 3738
Sprawozdania z działalności Urzędu 5596
Statystyka lokalna 514
2020 392
2019 553
2018 480
2017 432
2016 480
2015 449
2014 418
2013 457
2012 436
2011 386
2010 451
2009 423
2008 451
2007 412
2006 424
2005 434
2004 466
2003 471
2002 421
2001 417
2000 441
Stopa bezrobocia w powiecie 9304
Zarejestrowani bezrobotni 359
Zasiłek dla bezrobotnych 6149
COVID-19 961
Kontakt do urzędu pracy 82794
Ochrona Danych Osobowych 5641
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6340
Programy ze środków Funduszu Pracy 7664
Programy realizowane 4652
Program Regionalny 2180
Programy zakończone 3649
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 2724
Roboty publiczne (2016) 2809
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2350
Staże (2016) 3461
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2374
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3230
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 3531
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 5892
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 4999
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6282
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 5960
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2888
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 3748
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5445
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 4609
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 3648
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5214
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 5105
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6100
Krok do przodu (2012) 3683
Projekty ze środków Unii Europejskiej 17786
Projekty realizowane 4787
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VI) 422
Projekty zakończone 4000
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 1286
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 1157
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1263
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 1449
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 2677
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 4103
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2589
Aktywizacja osób młodych (2016) 4564
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 5618
Aktywizacja osób młodych (2015) 3621
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3973
Kreuję swoje życie (2013-2015) 6209
Postaw na siebie (2014) 4002
Bliżej do celu (2011-2014) 4621
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 4754
Postaw na siebie (2013) 3561
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 3580
Postaw na siebie (2012) 3634