Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2463
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 60031
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5770
Przyznanie statusu bezrobotnego 4035
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3340
Utrata statusu bezrobotnego 3173
Utrata statusu poszukującego pracy 2614
Rejestracja bezrobotnych 18765
Rejestracja przez Internet 8754
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3820
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 16556
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8487
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2896
Rejestracja poszukujących pracy 6296
Rejestracja przez Internet 8965
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2575
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3365
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2514
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5675
Prawa bezrobotnych 4957
Prawa poszukujących pracy 2832
Obowiązki bezrobotnych 3750
Obowiązki poszukujących pracy 2880
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9862
Pośrednictwo pracy krajowe 2670
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2518
Poradnictwo zawodowe 3012
Szkolenia 8850
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3441
Staże 6439
Prace interwencyjne 3403
Roboty publiczne 2624
Prace społecznie użyteczne 3305
Grant na telepracę 2856
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2687
Świadczenie aktywizacyjne 3211
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 3456
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 2579
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2860
Program aktywizacja i integracja 3670
Bon stażowy 4465
Bon szkoleniowy 3576
Bon zatrudnieniowy 2948
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15011
Wysokość świadczeń pieniężnych 6340
Zasiłek dla bezrobotnych 9848
Ubezpieczenie zdrowotne 3337
Dodatek aktywizacyjny 6754
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8996
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3750
Zwrot kosztów przejazdu 3068
Zwrot kosztów zakwaterowania 2627
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3461
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4499
Pożyczka szkoleniowa 3681
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2363
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4479
Inne finansowe formy wsparcia 3887
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4163
Bon na zasiedlenie 3794
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2351
Dokumenty do pobrania 21286
Agencje zatrudnienia 3767
Inne informacje 3624
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5436
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 35472
Zgłoszenie oferty pracy 9277
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 6781
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 4612
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4060
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2825
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2509
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2317
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10763
Pośrednictwo pracy krajowe 2304
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2966
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2269
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2791
Fundusz szkoleniowy 3717
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2650
Staże 13702
Prace interwencyjne 2891
Roboty publiczne 2981
Prace społecznie użyteczne 3115
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5931
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2574
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2685
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3007
Zwolnienia grupowe 2511
Wysokość świadczeń pieniężnych 3690
Grant na telepracę 3178
Świadczenie aktywizacyjne 2486
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4165
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 2496
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3396
Bon stażowy 3393
Bon zatrudnieniowy 2670
KFFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7362
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 1984
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3157
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2756
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2635
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3072
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2321
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3008
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3551
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2457
Tryb postępowania 2593
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2314
Wymagane dokumenty 2692
Opłaty 2878
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3005
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2322
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2646
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 585
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 990
Dokumenty do pobrania 23929
Inne informacje 2998
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6359
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 63142
Urząd Pracy w mediach 12529
Struktura PUP Kluczbork 10309
Kierownictwo Urzędu 9728
Dział finansowo - księgowy 6401
Dział administracyjno - organizacyjny 6365
Dział informacji, ewidencji i świadczeń 6707
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10418
Projekty ze środków Unii Europejskiej 14501
Projekty realizowane 3879
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V) 158
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (V) 143
Projekty zakończone 3085
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na rynku pracy w powiecie kluczborskim (IV) 283
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (IV) 487
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (III) 1696
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2016) 3027
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 1577
Aktywizacja osób młodych (2016) 3295
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2015) 4531
Aktywizacja osób młodych (2015) 2557
Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna (2015) 3151
Kreuję swoje życie (2013-2015) 5189
Postaw na siebie (2014) 3190
Bliżej do celu (2011-2014) 3568
PO Klucz do biznesu2 (2012-2014) 3775
Postaw na siebie (2013) 2839
Wzrost potencjału kadrowego (2011-2013) 2757
Postaw na siebie (2012) 2873
Postaw na siebie (2011) 2620
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy (2010-2011) 2771
Postaw na siebie (2010) 2644
Aktywność kobiet w społeczności lokalnej (2010) 2670
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia (2008-2010) 3111
Postaw na siebie (2009) 2406
Postaw na siebie (2008) 2747
Twoja Przyszłość (2006-2007) 1491
Alternatywa dla Ciebie (2006-2007) 1514
Programy ze środków Funduszu Pracy 5899
Programy realizowane 3697
Program Regionalny 1144
Programy zakończone 2774
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 1695
Roboty publiczne (2016) 1776
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 1241
Staże (2016) 2239
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 1559
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 2268
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 2473
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 4884
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 3900
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 5183
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 4849
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 2121
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 2938
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 3958
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 3732
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 2792
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 4276
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 3885
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 5019
Krok do przodu (2012) 2801
Analizy i statystyki 8334
Sprawozdania 4261
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2069
Stopa bezrobocia w powiecie 7907
Zarejestrowani bezrobotni (wybrane dane) 4122
Minimalne wynagrodzenie 5145
Zasiłek dla bezrobotnych 4523
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 2736
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4681
Przydatne linki 4149
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3116
Ankieta oceniająca stronę internetową 2575
Ochrona Danych Osobowych 2402