Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 76664
Agencje zatrudnienia 5690
Dokumenty do pobrania 34068
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20431
Wysokość świadczeń pieniężnych 8549
Zasiłek dla bezrobotnych 12979
Ubezpieczenie zdrowotne 7252
Dodatek aktywizacyjny 8626
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16070
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5525
Zwrot kosztów przejazdu 4778
Zwrot kosztów zakwaterowania 4022
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4846
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6108
Pożyczka szkoleniowa 5246
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3579
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7552
Inne finansowe formy wsparcia 5420
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 6068
Bon na zasiedlenie 5370
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13026
Pośrednictwo pracy krajowe 3929
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3834
Poradnictwo zawodowe 4433
Szkolenia 11676
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4837
Staże 9446
Prace interwencyjne 4920
Roboty publiczne 3974
Prace społecznie użyteczne 4773
Grant na telepracę 4175
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3960
Świadczenie aktywizacyjne 4558
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 4967
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat 3909
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4329
Program aktywizacja i integracja 5122
Bon stażowy 5948
Bon szkoleniowy 5031
Bon zatrudnieniowy 4331
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3758
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8234
Przyznanie statusu bezrobotnego 5645
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4806
Utrata statusu bezrobotnego 4571
Utrata statusu poszukującego pracy 3802
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5691
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7819
Prawa bezrobotnych 7255
Prawa poszukujących pracy 4199
Obowiązki bezrobotnych 5407
Obowiązki poszukujących pracy 4282
Rejestracja bezrobotnych 31710
Rejestracja przez Internet 13671
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5852
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 27706
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11815
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4347
Rejestracja poszukujących pracy 8890
Rejestracja przez Internet 12201
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3955
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5027
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3975
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1153
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 48381
Dokumenty do pobrania 36727
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18510
Pośrednictwo pracy krajowe 3599
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4427
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3452
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4389
Fundusz szkoleniowy 5575
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3870
Staże 17308
Prace interwencyjne 4317
Roboty publiczne 4394
Prace społecznie użyteczne 4634
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9084
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4021
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4514
Zwolnienia grupowe 3801
Wysokość świadczeń pieniężnych 5278
Grant na telepracę 4420
Świadczenie aktywizacyjne 3812
Refundacja składki ZUS (bezrobotni do 30 roku życia) 6320
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lta 3817
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5049
Bon stażowy 4976
Bon zatrudnieniowy 4047
KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10612
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3962
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5269
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3655
Tryb postępowania 3845
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3537
Wymagane dokumenty 4104
Opłaty 4856
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 4481
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3578
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3901
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców 1855
Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP Kluczbork w 2018 roku 2892
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4722
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4478
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4062
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3893
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4637
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3550
Inne informacje 4493
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8038
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4167
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3694
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3520
Zgłoszenie oferty pracy 11886
Zgłaszanie oferty pracy przez Internet 9194
Zgłaszanie oferty pracy przez e-mail 6677
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5572
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Analizy i statystyki 12760
Minimalne wynagrodzenie 7159
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3953
Przeciętne wynagrodzenie (w poprzednim kwartale) 4280
Sprawozdania z działalności Urzędu 6524
Statystyka lokalna 1066
2021 181
2020 1223
2019 1380
2018 1135
2017 1140
2016 1119
2015 1038
2014 999
2013 1078
2012 1035
2011 975
2010 1108
2009 988
2008 1017
2007 965
2006 1012
2005 1033
2004 1033
2003 1070
2002 1047
2001 1008
2000 1061
Stopa bezrobocia rejestrowanego 331
Zarejestrowani bezrobotni 829
Zasiłek dla bezrobotnych 7100
COVID-19 1984
Deklaracja dostępności 427
Kontakt do urzędu pracy 91453
Ochrona Danych Osobowych 6296
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7129
Programy ze środków Funduszu Pracy 8455
Programy realizowane 5198
Program Regionalny 2754
Programy zakończone 4123
Aktywne formy wsparcia - Art. 49 II (2016) 3226
Roboty publiczne (2016) 3300
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2800
Staże (2016) 4026
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 IV) (2015) 2784
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49 III) (2015) 3673
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art 49 II) (2015) 4001
Aktywizacja osób bezrobotnych (Art. 49) (2015) 6314
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015) 5487
Aktywizacja osób bezrobotnych 50+ (2015) 6763
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 r.ż. (2015) 6436
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 III (2014) 3272
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 II (2014) 4150
Aktywizacja osób bezrobotnych - Art. 49 I (2014) 5874
Rozwój Spółdzielni Socjalnych (2014) 5007
Aktywizacja osób bezrobotnych (2014) 4040
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2014) 5655
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014) 5618
Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia (2014) 6565
Krok do przodu (2012) 4115
Projekty ze środków Unii Europejskiej 18710
Projekty realizowane 5236
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kluczborskim (VI) 952